Symbol:
6733

Wydział:
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Podstawa prawna:
art.4,art.51,art.53,art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. "o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz.U. z 2020 r. poz.293 z poźn.zm)
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.256 z późn.zm.)


Opłaty:
Opłata skarbowa
1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 107 zł


Termin odpowiedzi:
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.256 z poźn. zm.)

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy w Miedźnej

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Wniosek :
Sporządzić zgodnie z art. 52 ust.2 cyt. wyżej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. "o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

Dokumenty :
- wniosek i załączniki - zgodnie z art. 52 ust.2 cyt. wyżej ustawy.
Dokumenty