Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity z 2010 r.                           Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przeznaczonej do oddania w najem.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przeznaczonej do oddania w najem.

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji               w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola /Kryta Pływalnia/

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola usytuowanego na działce nr 1851/31, obręb Wola, KW 16908.
2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 56,03 m2
3. Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy.
4. Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.
5. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.
6. Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza wynosi 12,31 zł + VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.
7. Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.
Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za zużycie mediów oraz podatek od nieruchomości (tj. od budynków lub ich części zajętych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.
8. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim.
Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.
9. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej                z/s w Woli w dniu 17.04.2012 r. na okres 21 dni.