Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy dwóch skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna i Góra"

OGŁOSZENIE

            Wójt Gminy Miedźna na podstawie art. 33 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami)  informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy dwóch skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna i Góra.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice reprezentowaną przez p. Bronisława Waluga, „Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne”, ul. Niedurnego 30, 41-700  Ruda Śląska.

 

            Na podstawie art. 75 ust.1,pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199, poz.1227) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zapisem art 10 Kpa zapewnia o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium.

 

            Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199, poz.1227) wystąpiono z wnioskiem o wydanie uzgodnienia i opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy dwóch skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Miedźna i Góra oraz zakresu ewentualnego raportu do następujących organów:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Powstańców 41a,                     40-024 Katowice,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach ul. Budowlanych 131,               43-100 Tychy

            Jednocześnie zawiadamiam zgodnie z art. 31, ust. 1, pkt. 7 ww. ustawy o możliwości składania uwag i wniosków  w Urzędzie Gminy Miedźna, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, pok. nr 7 w terminie od 27.04.2010r. do dnia 17.05.2010r. tj. 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedźnej oraz na stronie internetowej www.miedzna.pl. Zgonie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

/-/ Wójt Gminy Miedźna

 

Data wywieszenia: 26.04.2010r.

Data zdjęcia z tablicy ogłoszenia: …………………….

Załączniki

Ogłoszenie (21.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jacek Bednorz
Data utworzenia:2010-04-26 13:38:06
Wprowadził do systemu:Jacek Bednorz
Data wprowadzenia:2010-04-26 13:38:52
Opublikował:Jacek Bednorz
Data publikacji:2010-04-26 13:44:07
Ostatnia zmiana:2010-04-26 13:45:24
Ilość wyświetleń:934