Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej S 4133 i drogi powiatowej S 4137

Miedźna, dnia 15.06.2009r.

Znak: GKM.7624-6/09 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                   (tekst jednolity z 2000r., Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z  późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam


strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 57, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) w dniu 15 czerwca 2009 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej S 4133 i drogi powiatowej                S 4137 tj. ul. Wiejskiej, ul. Bieruńskiej i ul. Górnośląskiej w Miedźnej i w Gilowicach, Gmina Miedźna zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi 1522/41, 1420/119, 960/41, 1078/41,1489/41, 975/41, 548/82, 513/83, 514/94, 1510/84, 1048/84, 1509/84, 544/55, 1322/55, 1494/49, 518/11, 541/10, 1006/11, 519/11, 538/10, 524/8, 533/38, 527/8, 528/8, 549/60, 1485/41, 1486/41, 1499/8, 558/75, 970/76, 506/79, 967/78, 1511/81, 517/53, 542/12, 1495/53, 1496/53, 1497/52, 1421/12, 1498/52, 480/119, 557/75, 556/75, 475/41, 961/76, 508/83, 510/83, 1085/83, 535/10, 536/10, 539/10, 522/40, 507/83, 515/85, 523/8, 525/8, 509/83, 516/87, 1515/81, 1483/80, 526/8, 1487/76, 1488/76, 1519/77, 963/76, 1072/69, 537/10, 1018/8, 540/10, 1036/39, 1508/41, 543/13, 617/19, 377/19, 378/19, 630/18, 403/17, 401/17, 615/75, 375/51, 376/51, 399/17, 625/23, 623/17, 631/19, 537/13, 910/7, 912/7, 715/17, 572/3, 908/7, 632/19, 618/19, 918/45, 919/45, 40, 462/35, 640/35, 920/6, 575/17, 896/13, 884/3, 898/13, 906/17, 531/13, 890/13, 892/13, 894/13, 470/5, 916/6, 922/7, 904/17, 882/3, 627/30, 628/30, 215/29, 228/19, 213/24, 216/29, 633/35 obręb 0005 Miedźna w jednostce ewidencyjnej 241003_2 Miedźna oraz obręb 0002 Gilowice w jednostce ewidencyjnej 241003_2 Miedźna.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, pokój nr 3, w poniedziałki w godz. od 900 do 1700, wtorek – piątek od 730 – 1530 w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna www.bip.miedzna.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, przesłane sołtysom sołectwa Miedźna, Gilowice celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Obwieszczenie (32.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jacek Bednorz
Data utworzenia:2009-06-15 16:04:36
Wprowadził do systemu:Jacek Bednorz
Data wprowadzenia:2009-06-15 16:05:22
Opublikował:Jacek Bednorz
Data publikacji:2009-06-15 16:09:40
Ostatnia zmiana:2009-06-15 16:10:19
Ilość wyświetleń:1116