Zamknij okno Drukuj dokument

Postanowienie nr 2/09 dot. oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "doposażeniu instalacji energetycznego spalania paliw w instalację do odsiarczania spalin" w Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 w Woli

Miedźna, dnia 14.04.2009r.

Znak: GKM.7624-2/09

Postanowienie nr 2/09

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego              (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63 ust 2 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Starosty Pszczyńskiego zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

 

postanawiam

 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „doposażeniu instalacji energetycznego spalania paliw w instalację do odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem reagent Deemis /dla kotłów typu WR-5 i WR-25/ eksploatowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 Czeczott w Woli przy ul. Pszczyńskiej

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 09.01.2009r. /wpływ do urzędu 12.01.2009r./ Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o., 32-620 Brzeszcze, ul. A. Mickiewicza 2 reprezentowana przez Inżynieria i Ochrona Środowiska Dorota Knieć, ul. Żabińskiego 21/5, 44-121 Gliwice zwróciła się do Wójta Gminy Miedźna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na „doposażeniu instalacji energetycznego spalania paliw w instalację do odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem reagent Deemis /dla kotłów typu WR-5 i WR-25/ eksploatowanej w Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 Czeczott w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2”. Do wniosku została załączona kata informacyjna przedsięwzięcia realizowanego na terenie Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2.

 

Zgodnie z art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1, pkt 4 – elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie niższej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego, w tym biomasy w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji - nie niższej niż 10 MW rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) w związku z powyższym nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami).

 

Nawiązując do powyższego zgodnie z zapisem art. 77, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy organ właściwy do wydania decyzji stosownie do art. 156 zwrócił się o uzgodnienie do Starosty Pszczyńskiego pismem z dnia 03.02.2009r., znak GKM.7625/2/1/09 oraz o wydanie opinii do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej pismem z dnia 03.02.2009r., znak GKM.7625/2/2/09 o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie pismem z dnia 05.03.2009r., /wpływ do urzędu 12.03.2009r./ znak RO.7633-3/09 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach opinią z dnia 09.03.2009r. /wpływ do urzędu 16.03.2009r./, znak 17/NS/ZNS.523-15/132/09 uznali, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne.

Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1, lit e ,pkt. 2, lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,  pkt. 3, lit. b. 

 

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, ustalono:

1.    Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a/ skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 „Czeczott” zlokalizowanego na działce nr 1510/14 o powierzchni 1,364 ha, w Woli przy ul. Pszczyńskiej 2, prowadzonego przez Nadwiślańską Spółkę Energetyczną Sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Adama Mickiewicza 2.

Planowana inwestycja będzie polegać na budowie instalacji do odsiarczania spalin metodą amoniakalną z wykorzystaniem preparatu Deemis (dla kotłów WR-5 i WR-25).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

·        wykonanie trzech kontenerów magazynowych z regałami na 12 zbiorników z reagentem Deemis, każdy o pojemności 1 m3 (po 4 zbiorniki w gotowym kontenerze) w miejscu istniejącej wiaty magazynowej,

·        wydzielenie części istniejącej wiaty pod pompownię reagenta Deemis,

·        wykonanie układów dozowania dla każdego kotła (przewody dozowania wykonane z węży elastycznych poprowadzonych w systemie korytek kablowych),

·        wykonanie instalacji wody do natrysku do przemywania oczu w pompowni reagenta Deemis (przyłącze do rurociągu instalacji wodnej wewnątrz budynku ciepłowni).

 

Powierzchnia obiektów objętych ww. przedsięwzięciem tj. obiekty budowlane ogółem wynosi 25,6 m2.

Po zastosowaniu planowanej technologii roczna emisja di tlenku siarki ulegnie zmniejszeniu o około 120 Mg.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji usytuowane są obiekty przynależne do KWK „Piast”, Ruch II. Na tym obszarze dominuje zabudowa charakterystyczna dla terenów wykorzystywanych na cele przemysłowe.

W pobliżu zakładu nie znajdują się obszary parków narodowych i leśnych kompleksów promocyjnych.

 

b/ powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi działaniami które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze. 

c/ wykorzystanie zasobów naturalnych

Realizacja planowanego przedsięwzięcia:

·      nie wpłynie na zużycie wody, surowców, materiałów i paliw,

·      nie wpłynie na wzrost produkcji ciepła,

·      wpłynie na zużycie energii elektrycznej,

·      spowoduje konieczność stosowania reagenta Deemis.

 

d/ emisja i występowanie innych uciążliwości

 

Emisja niezorganizowana wystąpi na etapie robot budowlanych i będzie spowodowana ruchem samochodowym oraz przeprowadzaniem prac montażowych pompowni i kontenerów magazynowych zbiorników reagenta Deemis. Uciążliwość ta będzie krótkotrwała i ustanie po zakończeniu robot budowlanych.

Wzrost emisji niezorganizowanej pyłu do powietrza w związku ze zwiększeniem ruchu samochodowego nie będzie znaczny.

 

Planowane przedsięwzięcie ma na celu ograniczenie emisji ditlenku siarki, do poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – 1 500 mg/m3u gazów odlotowych w warunkach umownych, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, z zainstalowanych w Zakładzie kotłów WR-5 i WR-25. Planowane przedsięwzięcie ma charakter proekologiczny i nie będzie wiązać się ze wzrostem emisji substancji do powietrza.

 

Roczna emisja ditlenku siarki ulegnie zmniejszeniu o około 120 Mg. Należy jednak zaznaczyć, iż powyższe wielkości zostały wyznaczone w oparciu o obowiązujące standardy emisyjne (załącznik nr I do ww. rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych z instalacji), prognozowanego czasu emisji (określonych w aktualnej decyzji Starosty Pszczyńskiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego), a zatem emisja rzeczywista może być znacznie niższa.

Z uwagi na fakt, iż:

·        po realizacji planowanego przedsięwzięcia emisja godzinowa ditlenku siarki również ulegnie zmniejszeniu,

·        realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na warunki wprowadzania substancji do powietrza,

·        większa emisja określona w aktualnej decyzji Starosty Pszczyńskiego nie powoduje przekraczania dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia,

realizacja przedsięwzięcia nie będzie także powodować przekraczania obowiązujących dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia.

 

Z wyników pomiarów stężeń substancji do powietrza przeprowadzonych z wykorzystaniem mobilnej instalacji odsiarczania spalin metodą Deemis wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno być także źródłem emisji amoniaku i siarczanu amonu.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wprowadzenia zmian w decyzji Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego w zakresie dopuszczalnych ilości substancji wprowadzanych do powietrza.

 

 

3.    Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1, wynikające z :

a/ zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

 

Przedmiotem działalności NSE Sp. z o.o. prowadzonej w Zakładzie Ciepłowniczym Nr 2 „Czeczott” jest:

·        wytwarzanie ciepła na podstawie decyzji – koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

·        przesyłanie i dystrybucja ciepła na podstawie decyzji – koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ww. koncesje zostały wydane na okres do 15 listopada 2025 r.

Przedmiotem działalności Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 „Czeczott” jest produkcja i dystrybucja ciepła w postaci gorącej wody na potrzeby ogrzewania obiektów kopalni KWK „Piast” Ruch II, budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej z terenu Woli.

Ciepłownia eksploatuje 14 lokalnych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie Woli.

 

Teren zadania inwestycyjnego nie jest objęty programem Natura 2000, nie wchodzi w skład terenów prawnie chronionych, obszarów węzłowych, korytarzy ekologicznych czy też systemu ECONET – Polska. Charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

Biorąc pod uwagę proekologiczny charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację przewiduje się zmniejszenie oddziaływania Zakładu Ciepłowniczego Nr 2 „Czeczott” na tereny sąsiadujące.

Nie będzie transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji               i stosowanych technologii.

Zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie mieścił się w granicach działek                     do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                     w Bielsku-Białej za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.  Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o., 32-620 Brzeszcze, ul. A. Mickiewicza 2,

2. Inżynieria i Ochrona Środowiska Dorota Knieć, ul. Żabińskiego 21/5, 44-121 Gliwice.

3. A/a.

 

Do wiadomości:

1.       Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3-go Maja 10, 43-200 Pszczyna,

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy. 
 

 

Załączniki

postanowienie (75.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jacek Bednorz
Data utworzenia:2009-04-22 12:13:03
Wprowadził do systemu:Jacek Bednorz
Data wprowadzenia:2009-04-22 12:14:00
Opublikował:Jacek Bednorz
Data publikacji:2009-04-22 12:21:06
Ostatnia zmiana:2009-04-22 12:21:23
Ilość wyświetleń:1468