Zamknij okno Drukuj dokument

Decyzja nr 1/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach"

Miedźna, dnia 08.04.2009r.

Znak: GKM.7625-5/09 

 

D E C Y Z J A nr 1/09

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 2 art. 85 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze przy ul. Topolowej 6, 43-227 Miedźna z dnia 09.01.2009r. /wpływ do urzędu 13.01.2009r./ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach” - Gmina Miedźna zlokalizowane na działce nr 793/14 o pow.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach” - Gmina Miedźna zlokalizowanej na działce nr 793/14 o pow. 0,5636 ha

Charakterystyka przedsięwzięcia oraz karta przedsięwzięcia stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.01.2009r. /wpływ do urzędu 13.01.2009r./ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze przy ul. Topolowej 6, 43-227 Miedźna zwrócił się do Wójta Gminy Miedźna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach” - Gmina Miedźna zlokalizowane na działce nr 793/14 o pow. 0,5636 ha. Do wniosku została załączona kata informacyjna przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 64, ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 65 – urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m3/h niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko              (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) w związku z powyższym nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami).

Nawiązując do powyższego zgodnie z zapisem art. 77, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy organ właściwy do wydania decyzji stosownie do art. 156 zwrócił się o uzgodnienie do Starosty Pszczyńskiego pismem z dnia 12.02.2009r., znak GKM.7625/4/09 oraz o wydanie opinii do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej pismem z dnia 12.02.2009r., znak GKM.7625/3/09 o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie pismem z dnia 04.03.2009r., znak RO.7633-5/09 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach opinią z dnia 27.02.2009r., znak 17/NS/ZNS.523-21/156/09 uznali, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę wskazane opinie oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ wydający decyzję postanowieniem  z dnia 01.04.2009r., znak: GKM.7624-1/09 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. W toku wydania postanowienia Wójta Gminy Miedźna uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63,  ust. 1 powyższej ustawy oraz w § 4 i § 5 w/w rozporządzenia wskazujące na brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1 ustawy w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt. 1, lit e ,pkt. 2, lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,  pkt. 3, lit. b . 

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, ustalono:

  1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a/ skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach - Gmina Miedźna zlokalizowane na działce nr 793/14 o pow. 0,5636 ha. Zasoby eksploatacyjne studni ustalono zgodnie ze złożoną dokumentacją w ilości 48,5 m3/h uzyskanej przy depresji 3,4 m.

b/ powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi działaniami które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze. 

c/ wykorzystanie zasobów naturalnych

Na ww. działce jest już usytuowana stacja uzdatniania wody oraz studnia S-1, która dotychczas stanowiła jedyne źródło zaopatrzenia stacji uzdatniania wody w wodę. Cały teren wykorzystywany jest wyłącznie do celu poboru i uzdatniania wody podziemnej, ogrodzony, zagospodarowany na „zielono”.

d/ emisja i występowanie innych uciążliwości

Urządzeniem wodnym, jakim jest studnia -  poziom wodonośny o głębokości 12,7 m  eksploatowany będzie przy pomocy pompy. Ujmowana woda z przedmiotowej studni będzie po uzdatnieniu wprowadzona do sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców gminy.

W związku z powyższym eksploatacja ujęcia wód podziemnych nie powoduje żadnych negatywnych skutków nie stanowi żadnej uciążliwości dla środowiska naturalnego.                              

  1. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1, wynikające z :

 a/ zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Woda ujmowana ze studni doprowadzana będzie do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia, a następnie po uzdatnianiu wprowadzona będzie do sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców gminy.

Zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie mieścił się w granicach działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny..

Obszar  przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. nr 92, poz.880 z późniejszymi zmianami). Ponadto także charakter i lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000, uzasadnia to właściwość Starosty Pszczyńskiego w sprawie wydania ww. opinii. 

Nie będzie transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

 

Woda ujmowana ze studni doprowadzana będzie do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia, a następnie po uzdatnianiu wprowadzona będzie do sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców gminy.

Zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie mieścił się w granicach działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Woda ujmowana z ujęcia wykorzystywana będzie do celów pitnych mieszkańców Gminy Miedźna. Rozwiązanie polegające na rezygnacji z wykonywania ww. przedsięwzięcie nie miałoby gospodarczego uzasadnienia i byłoby sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju obszaru gminy. Zaletą eksploatacji ww. studni jest brak ingerenci w środowisko naturalne

Zgodnie wymogami art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informacja o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Bielu-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna w terenie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach posiada ważność 4 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać  na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

1.  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s  w Górze,  ul. Topolowa 6, 43-227 Miedźna.

2. A/a.

 

Do wiadomości:

1.      Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3-go Maja 10, 43-200 Pszczyna,

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy. 
 

 Załącznik Nr 1

Znak: GKM.7625-5/09 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

do decyzji nr 1/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach” - Gmina Miedźna zlokalizowane na działce nr 793/14 o pow. 0,5636 ha

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach. Zasoby eksploatacyjne studni S- 2 w ilości 48,5 m3/ha uzyskiwane będzie przy depresji 3,4 m.

Na przedmiotowej działce zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody oraz studnia S-1, która dotychczas była jedynym źródłem zaopatrzenia stacji SUW w wodę. Cały teren jest ogrodzony, zagospodarowany na zielono i wykorzystywany wyłącznie w celu boru i uzdatniania wody podziemnej.

Planowane przedsięwzięcie / pobór wód podziemnych w ilości 48,5 m3/ha/ realizowane będzie poprzez eksploatację studni głębinowej S – 2. Woda ujmowana ze studni doprowadzana będzie ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ujęci, a następnie po uzdatnieniu wprowadzana będzie do sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszaków gminy.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, nie ma wpływu na obszar sieci Natura 2000.   W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też wydzielonych obszarów szczególnie chronionych, przede wszystkim obszarów podmokłych, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 2

Znak: GKM.7625-5/09 

 

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA

do decyzji nr 1/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach” - Gmina Miedźna zlokalizowane na działce nr 793/14 o pow. 0,5636 ha

 

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody wyższej niż 10 m3/h ze studni S-2 w Gilowicach - Gmina Miedźna zlokalizowane na działce nr 793/14 o pow. 0,5636 ha. Zasoby eksploatacyjne studni ustalono zgodnie ze złożoną dokumentacją w ilości 48,5 m3/h uzyskanej przy depresji 3,4 m.

Przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi działaniami które mogłyby doprowadzić do kumulowania się oddziaływań na danym obszarze. 

Na ww. działce jest już usytuowana stacja uzdatniania wody oraz studnia S-1, która dotychczas stanowiła jedyne źródło zaopatrzenia stacji uzdatniania wody w wodę. Cały teren wykorzystywany jest wyłącznie do celu poboru i uzdatniania wody podziemnej, ogrodzony, zagospodarowany na „zielono”.

Urządzeniem wodnym, jakim jest studnia -  poziom wodonośny o głębokości 12,7 m  eksploatowany będzie przy pomocy pompy. Ujmowana woda z przedmiotowej studni będzie po uzdatnieniu wprowadzona do sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców gminy.

W związku z powyższym eksploatacja ujęcia wód podziemnych nie powodując żadnych negatywnych skutków nie stanowi żadnej uciążliwości dla środowiska naturalnego.                               

 Rodzaj technologii:

 Planowane przedsięwzięcie / pobór wód podziemnych w ilości 48,5 m3/ha/ realizowane będzie poprzez eksploatację studni głębinowej S – 2. Woda ujmowana ze studni doprowadzana będzie ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ujęci, a następnie po uzdatnieniu wprowadzana będzie do sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszaków gminy.

 

 

Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

- wariant zerowy (teoretyczny)

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie powoduje praktycznie żadnych negatywnych skutków w środowisku naturalnym. Studnia S-1 usytuowana jest na nieruchomości należącej do inwestora, a eksploatowany poziom wodonośny znajduje się na głębokości 12,7 m posiada zwierciadło o charakterze naporowym i odizolowane jest od powierzchni warstwą utworów nieprzepuszczalnych, w związku z czym eksploatacja wody nie oddziałuje na powierzchnię terenu. W sąsiedztwie brak jest innych ujęć z określonymi zasobami eksploatacyjnymi w związku z tym pobór wód nie narusza uprawnień innych właścicieli studni.

Woda ujmowana z ujęcia wykorzystywana będzie do celów pitnych mieszkańców Gminy Miedźna. Rozwiązanie polegające na rezygnacji z wykonania omawianego przedsięwzięcia nie miałoby gospodarczego uzasadnienia i byłoby sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju obszaru gminy.

 Przewidywana ilość  wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii:

Omawiane przedsięwzięcie będzie polegało na poborze wód podziemnych w ilości przedstawionej w dokumentacji hydrogeologicznej, a więc w ilości 48,5 m3/dobę. Pobór wód będzie realizowany przy zastosowaniu pompy głębinowej zasilanej energią elektryczną.

Przedsięwzięcia chroniące środowisko:

 Z dokumentacji hydrogeologicznej wynika, że ujęcie na omawianym obszarze nie stanowi żadnego ogniska zanieczyszczeń środowiska. Sąsiednie działki używane są rolniczo. W odległości około 50 m na zachód os studni S-2 przebiega jezdnia asfaltowa. W związku z małym natężeniem ruchu drogowego oraz znaczną głębokością ujmowanego poziomu wodonośnego emisja powstałych zanieczyszczeń nie stanowi zagrożenia dla ujmowanych wód podziemnych.

W pobliżu ujęcia nie znajdują się żadne zakłady pracy oraz zabudowania gospodarcze. Głębokość ujmowanego poziomu wodonośnego od poziomu terenu nie stanowi ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych i środowiska naturalnego.

Na terenie na którym zlokalizowana jest studnia brak jest obszarów podlegających specjalnej ochronie.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań zapewniających ochronę środowiska.

Rodzaje i przewidywane ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska:

 W przedmiotowym przypadku nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii naruszających środowisko naturalne.

 

Możliwe transgeniczne oddziaływanie na środowisko:

W ww. przedsięwzięciu nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

 Przedsięwzięcie nie ma wpływu na obszar sieci Natura 2000.

Załączniki

decyzja (78kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jacek Bednorz
Data utworzenia:2009-04-15 12:50:15
Wprowadził do systemu:Jacek Bednorz
Data wprowadzenia:2009-04-15 12:50:50
Opublikował:Jacek Bednorz
Data publikacji:2009-04-15 12:54:35
Ostatnia zmiana:2009-04-15 12:55:11
Ilość wyświetleń:1359