Zamknij okno Drukuj dokument

Zgłoszenie wpisu do CEiDG

Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie
www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl

2. Osoba fizyczna, która prowadzi drobną działalność zarobkową, a jej przychód należny nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej nie musi rejestrować swojej działalności w CEIDG. Jeżeli przychód należny przekroczy w danym miesiącu w/wym. kwotę osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie podanej wysokości. 

3. Przedsiębiorca, który podejmuje działalność po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy (na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej) jest zwolniony ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy.

4. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy) składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - prawomocnych zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz, że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

5. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

6. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz nr NIP należy wystąpić o duplikat.

7. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

8. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
a. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
b. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
c. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS/KRUS).

Do wniosku o wpis przedsiębiorca może dołączyć:
a. w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
- zmianę danych wykazanych w w/wym zgłoszeniach przedsiębiorcy oraz członków rodziny,
- zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń przedsiębiorcy oraz członków rodziny.
b. zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT-R),
c. żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania,
d. żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
e. żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał,
f. żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dołączone do wniosku o wpis żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany stają się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG.
Druki oraz ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dostępne są w CEIDG: www.ceidg.gov.pl

Od dnia 01.01.2019 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego pracowników (dotyczy to także wszelkich zmian i wyrejestrowania)

9. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:

a. zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b.  zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,

c.  wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,

d.  zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywaniu działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).


Sposób dostarczania dokumentów

1.  Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:

a.  Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.

b.  Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.

2. Formularz w formacie pdf jest dostępny poniżej.

3. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

a. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.

b. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.

c. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.

d. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.

e. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

f. Założenie firmy przez telefon. Po wprowadzeniu przez konsultanta niezbędnych danych do systemu CEIDG klient otrzymuje sms z numerem wniosku, z którym udaje się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik drukuje wniosek i przedkłada do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem telefonu: 801 055 088. Załóż firmę przez telefon.

4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

1. Wniosek jest wolny od opłat.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

1.  Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG pod warunkiem, że wniosek jest poprawny.

2.  Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

3. Minister właściwy ds. Przedsiębiorczości i Technologii jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:

a. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,

b.  do Głównego Urzędu Statystycznego,

c.  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

d. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Załączniki

Wniosek o wpis_CEiDG (459.7kB)    
InstrukcjaCEIDG_2018_04_27 (396.5kB)    
CEIDG_klauzula informacyjna RODO (14.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Iwona
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona
Data wprowadzenia:2009-03-31 08:03:40
Opublikował:Iwona
Data publikacji:2009-03-31 08:21:56
Ostatnia zmiana:2018-05-28 08:49:37
Ilość wyświetleń:1878