Zamknij okno Drukuj dokument

DECYZJA NR  1/2008 umarzająca postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej z wniosku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze, ul. Topolowa 6, 43-227 Miedźna dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna, sołectwo Miedźna; Grzawa.

 

Miedźna, dnia 03.03.2008r.

Znak: 7620/OŚ/1/08

DECYZJA NR  1/2008


umarzająca postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej z wniosku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze, ul. Topolowa 6, 43-227 Miedźna dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna, sołectwo Miedźna; Grzawa.


Na podstawie:

art. 105 § 1 K.p.a. w związku z art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm) w związku art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),


umarzam postępowanie


z wniosku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Góra ul. Topolowa 6; 43-227 Miedźna, z dnia 31.01.2008r., (wpływ do urzędu 01.02.2008r.) dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu infrastruktury technicznej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna, sołectwo Miedźna, Grzawa” o projektowanych długościach O 200mm PCV, L=4 500mb; O 110mb PE- HD, L= 150mb, ; O 90mm PE-HD, L =400mb na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Góra ul. Topolowa 6; 43-227 Miedźna, wystąpił z wnioskiem z dnia 31.01.2008r. (wpływ do urzędu 01.02.2008r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu infrastruktury technicznej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna, sołectwo Miedźna, Grzawa” o następujących parametrach projektowanej sieci:

-kanalizacja sanitarna - grawitacyjna -O200mm PCV, L= 4 500 mb

-kanalizacja tłoczno- ciśnieniowa -O110mm PE- HD, L= 150 mb

-kanalizacja tłoczna - O 90mm PE- HD, L= 400 mb


na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.


Do wniosku dołączono:

informację o planowanym przedsięwzięciu; wykaz działek wraz z właścicielami; kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie


Zgodnie z art. 46 ust. 1. Prawo ochrony środowiska realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko określonego
w art. 51 ust. 1 jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia – art. 46a ust. 1 powołanej ustawy.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 jest wójt, burmistrz, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 158 poz.1105) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, zaliczają się „kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych”.


Po ponownym wnikliwym przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod uwagę stanowisko Starosty Pszczyńskiego z dnia 29.02.2008r., znak RO.7633-5/08 oraz Powiatowego Inspetora Sanitarnego w Tychach z dnia 12.02.2008r./wpływ do urzędu 18.02.2008r./, znak 17/NS/ZNS.523-17/121/08 stwierdzono, że przedsięwzięcie polegające na budowie podziemnej infrastruktury „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna, sołectwo Miedźna, Grzawa” o parametrach projektowanej sieci: kanalizacja sanitarna - grawitacyjna -O200mm PCV, L= 4 500 mb kanalizacja tłoczno- ciśnieniowa O110mm PE- HD, L= 150 mb kanalizacja tłoczna - O 90mm PE- HD, L= 400 mb

nie stanowi przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 72a wymienionego wyżej rozporządzenia i w związku z tym nie jest również przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla którego wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku której wydaje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania - orzeczono jak w sentencji.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna w terminie 14 dni od otrzymania.Opłata skarbowa

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia; część I- dokonanie czynności urzędowych, pkt 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami/.


Otrzymują:

  1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Góra ul. Topolowa 6; 43-227 Miedźna,

  2. A/a.Do wiadomości:

  1. Starosta Powiatu Pszczyńskiego, ul. 3-go Maja 10, 43-200 Pszczyna,

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy.

Metadane

Źródło informacji:Renata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2008-03-07 13:19:34
Opublikował:Renata
Data publikacji:2008-03-07 13:26:03
Ostatnia zmiana:2008-03-07 13:26:02
Ilość wyświetleń:1356