Wykonawca winien zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie załączniki dotyczące SIWZ stanowią jej integralną część. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. Oferta musi być sporządzona zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.). Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie, dotyczy to ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia z 2004 r.


NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:
GMINA MIEDŹNA
ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Tel. (32)211-61-96 
Tel.  ( 32 ) 211-63-38
Fax. (32) 211-60-89

e-mail: urząd@miedzna.pl
www.miedzna.pl

godziny urzędowania:  podano na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Gminy Miedźna – http://bip.miedzna.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, a w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy Miedźna.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówieni jest realizacja zadań drogowych:
Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Woli.
Zadanie nr 2: Modernizacja ul. Górniczej pomiędzy blokami nr 8, 11, 12 i 13

IR.271.2.6.2020

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką kurierską, pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Termin złożenia ofert upływa w dniu 29.07.2020 r. o godz. 12:00.

Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data oraz godzina. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Zamawiający zwraca niezwłocznie oferty, które zostały złożone po terminie.

 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna - parter Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, w dniu 29.07.2020 r. o godzinie 12:30