Zamknij okno Drukuj dokument

Zapytanie ofertowe na realizację zadania inewstycyjnego pn:"Naprawa elewacji budynku OSP w Gilowicach"

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Tel. 32/2116338

e-mail: inwestycje@miedzna.pl    

1         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oświetlenia boiska sportowego” w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

1.1          Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

45443000-4  Roboty elewacyjne

45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4   Tynkowania

1.2          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„Naprawa elewacji budynku OSP  w Gilowicach”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Roboty demontażowe :

·         Rozebranie rur spustowych, nadających się do użytku,

·         Demontaż pozostałości stopionego styropian ze ścian, wyrównanie brzegów dobrej elewacji,

oczyszczenie ścian

                - Docieplenie ścian zewnętrznych :

·         EPS Fasada 040 gr 15cm - system STOPTER – przy życiu gotowej zapraw klejących wraz z przygotowanie podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elew. silikatowo – silikonowej w kolorach pastelowych, z wykonaniem boniowania poziomego co 50cm przez naklejenie taśmy malarskiej na czas  tynkowania, oraz pomalowanie farba elewacyjna nieotynkowanych pasów, cokół wysokości 90cm wykończyć tynkiem mozaikowym typu Marmurit, Resimarm itp

·         Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elew. z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

- Roboty Brukarskie:

·         Rozebranie oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej

 

Materiały z których będzie wykonany przedmiot zamówienia, powinny być nieużywane i fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 – Prawo budowlane

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu  zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

 

Zamawiający wymaga również udzielenia rękojmi na okres 60 miesięcy.

1.3          Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy dostawy i montażu. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego i mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót tzn.: będących w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu  zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy
i wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

1.4          Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.  

1.5          Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

2         TERMIN SKŁADANIA OFERT

2.1          Oferta powinna być przesłana/złożona do dnia 05.07.2019r. do godz. 10.00

2.2          Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl.

3         MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

-      Kancelaria Główna lub

-      adres e-mail: urzad@miedzna.pl

4         FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1          Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej.

4.2          Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1)   jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia lub

2)   została złożona przez podmiot:

-        niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub

-        powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

3)   została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.

4.3          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

4.4          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ZO, zostaną odrzucone.

4.5          Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.

4.6          W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.7          Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4.8          Wykonawca ma określić cenę w formie ryczałtu na podstawie Załącznik nr 1 do ZO.

4.9          Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oferta powinna zawierać :

-      Wykaz wykonanych robót,

-      inne dokumenty wskazane w ww. formularzach.

4.10      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.11      Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl.

5         TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 02.08.2019r.

6         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.1          Posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie oświetlenia o wartości 15 000,00 zł brutto, wykonaną  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

7         KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1          Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

8         INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA

Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym ust.2 pkt g).

9         INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

1)     W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 2116338 lub pod adresem

 e-mail: inwestycje@miedzna.pl.

 Osoby do kontaktów: Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna

2)     Na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.pl

10    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.pl

ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Wykaz wykonanych robót

Zał.3 Przedmiar

Załączniki

Zapytanie ofertowe IR.271.1.11.2019 (2.1MB)    
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (280.5kB)    
Załącznik nr 2_Wykaz robót (41.5kB)    
Przedmiar (835kB)    
Protokół z otwracia (427.4kB)    
Zawiadomienie o wyborze (374.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Monika Wójtowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Wójtowicz
Data wprowadzenia:2019-06-27 13:02:32
Opublikował:Monika Wójtowicz
Data publikacji:2019-06-27 14:11:54
Ostatnia zmiana:2019-07-08 13:11:00
Ilość wyświetleń:238