Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Rada Gminy Miedźna

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie liczy 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja Rady trwa 4 lata. Szczegółowy tryb pracy Rady Gminy określa Regulamin Rady Gminy w Miedźnej - załącznik nr 4 do statutu gminy. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez wójta wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych   jednostek organizacyjnych Rady należą:

 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • komisje stałe,
 • komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady Gminy należy również reprezentowanie Rady na zewnątrz, kierowanie do komisji Rady spraw, które pojawiły się w okresie między sesjami, jeżeli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy komisji. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji rady.

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta gminy, stanowienie o kierunkach jego działania oraz  przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta gminy,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
 • emitowanie obligacji oraz zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, fundacji oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • tworzenie, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przejęcia zadań z zakresu:
 • --- administracji rządowej,
 • --- właściwości powiatu,
 • --- właściwości województwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz   wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach:
 • --- herbu gminy Miedźna,
 • --- flag, emblematów, insygniów i innych symboli gminy Miedźna,
 • --- nazewnictwa ulic,
 • --- placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy Miedźna oraz tytułu zasłużonego dla gminy Miedźna wg zasad określonych przez Radę Gminy,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

Obowiązki radnych:   

 • obowiązek aktywnego udziału w pracach rady i posiedzeniach komisji,
 • utrzymywanie więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami poprzez:
 • --- informowanie mieszkańców o sprawach gminy i konsultowaniu istotnych spraw ich dotyczących,
 • --- przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg mieszkańców i przedkładanie ich organom gminy do rozpatrzenia.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Gminy, w sali konferencyjnej (parter), przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. W sesjach rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. Rada Gminy rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. Szczegółowy opis sposobu przygotowywania sesji i jej przebiegu określa załącznik nr 4 do Statutu Gminy Miedźna.

Obsługę Rady Gminy Miedźna prowadzi: 

Biuro Rady Gminy Miedźna

adres: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

telefon: /32/ 211 62 16, fax /32/ 211-60-89

e-mail: rg@miedzna.pl

Godziny urzędowania Biura Rady Gminy Miedźna:

poniedziałek         7.30  - 17.00

wtorek czwartek   7.30  - 15.30

piątek                   7.30  - 14.00

 

 

 

 

Załączniki

Plan pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2015 (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2016 (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2017 (103.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2018 (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:renata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:renata
Data wprowadzenia:2006-07-27 08:08:10
Opublikował:renata
Data publikacji:2006-07-27 08:11:31
Ostatnia zmiana:2018-01-18 09:32:53
Ilość wyświetleń:13325
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij