Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

"Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Wola"

Sprawa nr IR..271.1.4.2018

 

                                                  OGŁOSZENIE

 o zamówieniu, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto)


                                            WÓJT GMINY MIEDŹNA

                           zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
 
wykonanie wiaty grillowej w ramach operacji: „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola” 
w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.


 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
Tel. 32/2116338
e-mail: inwestycje@miedzna.pl 


1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty grillowej  w ramach operacji: „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola”  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
1.2 Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45212172-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadaniem Wykonawcy będzie budowa wiaty, pod którą możliwe będzie urządzanie spotkań towarzyskich z możliwością grillowania. Przewiduje się lokalizację obiektu w centralnej części działki. Wiata wyposażona będzie w oświetleniową instalację elektryczną zasilana ze złącza pomiarowego zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącego słupa linii napowietrznej NN.  W sąsiedztwie wiaty zaprojektowano placyk z kręgiem ogniskowym. Wiata posiadać ma konstrukcję drewnianą na punktowych fundamentach betonowych. Zaprojektowano również dach wielospadowy na planie krzyża o nachyleniu części podłużnej 30° i części poprzecznej 45° o pokryciu z dachówki bitumicznej na podłożu z płyty OSB. W szczególności do zadań wykonawcy będą należeć roboty przygotowawcze, niwelacja terenu, ustawienie wiaty, przygotowanie nawierzchni z kostki brukowej wewnątrz obiektu i żwirowego dojścia do wiaty oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres określono w projekcie technicznym- załącznik nr 1 do niniejszego ZO.
1.4.Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego i mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót tzn.: będących w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.


2.TERMIN SKŁADANIA OFERT
2.1.Oferta powinna być przesłana/złożona do dnia 07.02.2018r.
2.2.Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl.


3 MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
Kancelaria Główna


4 FORMA SKŁADANIA OFERT
4.1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej.
4.2.Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia lub
2) została złożona przez podmiot:
?niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub
?powiązany osobowo lub kapitałowo lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ZO, zostaną odrzucone.
4.5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.
4.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4.7. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.8. Wykonawca ma określić cenę w formie ryczałtu na podstawie dokumentacji technicznej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do ZO, przy czym przedmiar robót załączony został pomocniczo).
4.9. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ponadto oferta powinna zawierać :
- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Wykaz wykonanych robót,
-  inne dokumenty wskazane w ww. formularzach.
4.10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.11. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl.


5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.05.2018r.


6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie prac z zakresu budowy altan, wiat drewnianych lub innych obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej o wartości minimum 40 000,00 zł brutto, wykonaną  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
6.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem składającym się z co najmniej dwóch osób, gwarantujących właściwą jakość wykonanych usług, przy uwzględnieniu zastrzeżenia, że jedna osoba może spełniać kilka warunków w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:
a) osoba która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) osoba która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
6.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


7 KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
7.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 60%.
Okres rękojmi – 40%.
7.2. Opis sposobu przyznania punktacji:
a) Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najniższej
------------------------------  x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
b) Punkty za kryterium „okres rękojmi” będą obliczone według wzoru:
Liczba punktów uzyskanych
---------------------------------------------------- x 40 = liczba punktów
Maksymalna możliwa liczba punktów
W ramach kryterium oceny „okres rękojmi”, Zamawiający przyzna od 0 do 20 punktów:
- za okres udzielenia rękojmi wynoszący 60 miesięcy  - 0 punktów
-  za okres udzielenia rękojmi wynoszący 72 miesięcy  - 4 punkty 
-  za okres udzielenia rękojmi wynoszący 84 miesięcy  - 8 punktów
-  za okres udzielenia rękojmi wynoszący 96 miesięcy  - 12 punktów
-  za okres udzielenia rękojmi wynoszący  108 miesięcy  - 16 punktów
- za okres udzielenia rękojmi wynoszący  120 miesięcy i więcej - 20 punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów za poszczególne kryteria:
Najkorzystniejsza oferta = punkty za „cena ofertowa” + punkty za „okres rękojmi”
Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, tj. taką, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, wyliczoną na podstawie wyżej przedstawionego wzoru.

8. INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA
Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym ust.2 pkt g).


9 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:
1) W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 2116338 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl. Osoby do kontaktów:
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna
2) Na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedźna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl


10 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:
 www.bip.miedźna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl

11 ZAŁĄCZNIKI
Zał. 1 Dokumentacja techniczna:
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt budowlany części elektrycznej,
- przedmiar (pomocniczo).
Zał. 2 Formularz Ofertowy
Zał. 3 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zał. 4 Wykaz wykonanych robót
Zał. 5 Wzór umowy

Załączniki

Ogłoszenie - wiata grillowa (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 2 - Formularz ofertowy (367.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 3 - Dysponowanie os. zdolnymi do wyk. zamowi (131kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 4 - Wykaz wykonanych robot (131kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa wiata grillowa (499.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DOKUMENTACJA TECHNICZNA (2.5MB) Zapisz dokument  
Informacja o unieważnieniu postępowania (402.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Szafron
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwia Szafron
Data wprowadzenia:2018-01-24 13:18:56
Opublikował:Sylwia Szafron
Data publikacji:2018-01-24 13:39:57
Ostatnia zmiana:2018-02-16 11:24:30
Ilość wyświetleń:1399

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij