Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Symbol:
SO.8110

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863);
2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r.,poz. 1954).


Opłaty:
Wydanie karty nie podlega opłacie.
Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.


Termin odpowiedzi:
Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Gminy Miedźna celem ich wydania.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek i ulg, które oferowane będą zarówno przez instytucje państwowe, jednostki samorządowe jak i firmy prywatne. Lista instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i publikuje na stronie internetowej. Lista ta będzie aktualizowana na bieżąco. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. Wszystkie miejsca oferujące zniżki oznaczone będą specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać w/w Kartę.
1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b. szkole wyższej – do końca roku akademickiego
– w którym jest planowane ukończenie nauki.
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez, które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
3. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
4. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo pobytu stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
3) dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu lub zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyższej nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
6. W przypadku gdy Karta Dużej Rodziny zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wydawany jest jej duplikat.
7. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
8. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
9. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Dokumenty:

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Oświadczenie rodzica
Oświadczenie dziecka


Dokumenty

Załączniki

wniosek o wydanie karty dużej rodziny (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie rodzica-1 (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie dziecka (83.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2015-04-09 10:01:42
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2015-04-09 10:06:28
Ostatnia zmiana:2015-04-09 10:06:40
Ilość wyświetleń:1177

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij