Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Symbol:
SO. 8250

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
2. rozporządzenie MRPiPS z dn. 27 lipca 2017 r. ws. sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
3. - rozporządzenie MRPiPS z dn. 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie ws. sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
4. - obwieszczenie MRPiPS z dn. 18 lutego 2019 r. ws. wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu


Opłaty:
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny za wyjątkiem przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wówczas wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.
W szczególnych przypadkach, w których członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r., nie ponosi opłaty w wysokości 9,40 zł, jeżeli wniosek o przyznanie karty elektronicznej złoży przed dniem 1 stycznia 2020 r.

W przypadku zagubienia i kradzieży karty, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu.
Duplikat KDR wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 9,56 zł.


Termin odpowiedzi:
Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
o w wieku do 18. roku życia,
o w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
o bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu, na wniosek członka rodziny wielodzietnej złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej w programie i jest przyznawana:
1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony,
2. małoletniemu dziecku- do ukończenia 18. roku życia
3. dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia,
5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu, dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

KDR jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość rodziców/opiekunów lub pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej (legitymacja szkolna/studencka).
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP .

Informacje dodatkowe:

1. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.
2. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO zwrócenia Karty Dużej Rodziny w przypadku utraty prawa do jej posiadania.
3. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 2 niniejszej Karty, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
4. Informacje dotyczące ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina


Dokumenty

Załączniki

wniosek o wydanie KDR (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oświadczenia o planowanym terminie ukonczenia nauki (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oświadczenia o wladzy rodzicielskiej (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZKDR-04 - zalacznik dot. osob uprawnionych do wyswietlania karty elektronicznej (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KDR_klauzula informacyjna_RODO nowa (12.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
instrukcja instalowania aplikacji mkdr (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Brol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2019-01-04 12:55:18
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2019-01-04 12:57:54
Ostatnia zmiana:2019-03-19 08:52:03
Ilość wyświetleń:966

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij