Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Żłobki i Kluby Dziecięce

Symbol:
ZOiW

Wydział:
Zespół Oświaty i Wychowania

Podstawa prawna:
1.Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /Dz. U. Nr 45, poz. 235/
2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych /Dz. U. Nr 69, poz. 367/
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
4. Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 czerwca 2011r.


Opłaty:
Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy wynosi 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zgodnie z uchwałą nr IX/71/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 21.06.2011r. .
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Miedźnej: 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001; Bank Spółdzielczy w Miedźnej. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: "Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych".
Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej.
Dowód dokonania opłaty należy udostępnić do wglądu podczas składania wniosku lub dołączyć jego kopię.


Termin odpowiedzi:
1) Wójt Gminy Miedźna wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:
- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
- datę i numer wpisu do rejestru;
- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
2) Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:
- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
3) Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Termin załatwienia

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.


Jednostka odpowiadająca:
Zespół Oświaty i Wychowania

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy.

Uwagi:
Wymagane dokumenty:
Wójt Gminy Miedźna dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Do wniosku dołącza się:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);
6) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu);
7) dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia).


Uwaga!
Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Sprawę załatwia Referat Organizacyjny (pok.14), tel. 32 211 61 96 wew.26

Inne informacje:
1) Przed dokonaniem wpisu do rejestru Wójt Gminy dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu upoważnieni pracownicy będą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Wynika to z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367):
"§ 1. W lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek lub klub dziecięcy, są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, uwzględniającymi warunki, o których mowa w § 2-4."
2) Wpis do rejestru podlega opłacie.
3) Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
4) Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do niego dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje w nim zmian oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające zmiany.



Dokumenty

Załączniki

Zarządzenie nr 154.2012 (677.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 231.2017 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miedźna (476.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2013-01-15 09:08:52
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2013-01-15 09:30:48
Ostatnia zmiana:2017-12-15 10:38:40
Ilość wyświetleń:1800

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij