Symbol:
5310

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych / Dz.U. z 2009r. Nr 62, poz. 504/
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635/


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł

Termin odpowiedzi:
Wójt Gminy wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy.

Jednostka odpowiadająca:
Biuro Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

Uwagi:
Wniosek winien zostać złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.


Dokumenty:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:

1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem zawierający:
a/ oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b/ oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c/ oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d/ informację o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
2. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (w/w instrukcje należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej).
3. Terminarz rozgrywek meczy piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych -w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
4. Informację o:
a/ liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b/ przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
cl liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej,
d/ osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia kursu kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprez o podwyższonym ryzyku dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
e/ sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy podwyższonego ryzyka,
f/ zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
g/ odpłatności za wstęp na imprezę,
5. Opinie Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej
6. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
7. Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (o ile organizator imprezy masowej przewiduje sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu) - dopuszcza się formę graficzną.
8. Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest radca prawny, adwokat lub rzecznik patentowy - poświadczony przez nich odpis pełnomocnictwa) - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Załączniki (fakultatywne) - dołączane do wniosku na żądanie organu rozpatrującego wniosek:

1. Kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
2. Dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej.
3. Pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.


Dokumenty