Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Miedźna w pełnym wymiarze czasu pracy

OR.2110.5.2019

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Miedźna
w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 

1.      wykształcenie: średnie lub wyższe

2.      znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, o samorządzie gminnym, o systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6.      obywatelstwo polskie, 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.      preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,

2.      doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej minimum 6 miesięcy pracy w jednostce samorządu terytorialnego,

3.      wiedza ogólna i zawodowa w zakresie rachunkowości, płac, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,

4.      znajomość przepisów ustawy o  pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,

5.      umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (programy microsoft exel, word, powerpoint itp.),

6.      umiejętność pracy w zespole,

7.      kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,

8.      zdolności analityczne, sprawna i efektywna organizacja pracy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Sporządzanie sprawozdań Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Sporządzanie sprawozdań dla jednostki samorządu terytorialnego (Rb-50D, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST)

3.      Przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz importowanie do systemu Budżet jednostkowych sprawozdań z wykonania budżetu oraz jednostkowych sprawozdań finansowych od jednostek podległych.

4.      Generowanie i przesyłanie do programu finansowo - księgowego noty księgowej z miesięcznych sprawozdań z wydatków i dochodów jednostek budżetowych oraz uzgodnienie z otrzymanymi sprawozdaniami.

5.      Analiza wydatków budżetowych konto 902 oraz wysokości przyznanych środków do podległych jednostek budżetowych.

6.      Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu gminy i przekazywanie elektronicznie do RIO zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.      Sporządzanie zbiorczych bilansów, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu i przekazywanie elektronicznie do RIO.

8.      Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu gminy, sporządzanie bilansu skonsolidowanego gminy i przekazywanie elektronicznie do RIO.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i  oświadczenia 

 

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

3)      kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5)      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

7)      oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,

8)      oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),

9)      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej   (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 r.   

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

  

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Finansowego.

 

Inne informacje:

 

1.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (143.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Kocima
Data wprowadzenia:2019-04-19 11:38:39
Opublikował:Aleksandra Kocima
Data publikacji:2019-04-19 11:45:50
Ostatnia zmiana:2019-04-19 11:46:02
Ilość wyświetleń:151

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij