Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania bezpłatne użyczenie w drodze bezprzetargowej.

Hala sportowa zlokalizowana w budynku położonym
 przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola

 

1.      Oznaczenie przedmiotu najmu: hala sportowa o łącznej powierzchni użytkowej
194,5 m2 zlokalizowana
w budynku położonym w Woli przy ul. Poprzecznej 1.

Budynek zlokalizowany jest na działce 1746/37, zapisanej w KW nr KA1P/00039083/4 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

2.      Przeznaczenie przedmiotu najmu: działalność sportowa.

3.      Termin zagospodarowania: od dnia obowiązywania umowy użyczenia.

4.       Wysokość opłat z tytułu najmu: bezpłatne użyczenie.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 19.11.2018 r. na okres 21 dni.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..