Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna przeznaczonej do oddania w najem.

 

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Różanej 25,43-225 Wola

 

1.    Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się na parterze w budynku położonym w Woli, ul. Różanej 25. Budynek zlokalizowany jest na działce 1094/23
o pow. 0,1655 ha zapisanej w KA1P/00029959/3 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, zabudowanej obiektem II-kondygnacyjnym.

2.    Powierzchnia przedmiotu najmu:  274,14 m2.

3.    Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy zlokalizowany na parterze w budynku położonym przy ul. Różanej 25, 43-225 Wola. Lokal składa się z 8 pomieszczeń o pow. 89,58 m2, 38,53 m2, 16,12 m2, 12,09 m2, 65,42 m2, 5,58 m2, 16,93 m2, 8,18 m2 oraz korytarza o pow. 18,74 m2 i WC o pow. 2,97 m2. Pomieszczenie o pow. 38,53 m2 nie jest połączone
z pozostałymi lokalami.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną (zbiornik), centralnego ogrzewania (kotłownia wspólna dla całego budynku).

4.    Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.

5.    Termin zagospodarowania: od dnia obowiązywania umowy najmu.

6.    Wysokość opłat z tytułu najmu: wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego.

Cena wywoławcza wynosi: 13,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Wysokość minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych                    obniża się o:

·         30 % - jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,

·         50 % - jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Stawki zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 122/2015 Wójta Gminy Miedźna
z dnia 02.09.2015r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.

7.    Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.

8.    Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.  

9.    Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 07.11.2018 r. na okres  21 dni.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 29.11.2018 r.