Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018r. poz. 121) Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie w drodze bezprzetargowej.  Nieruchomość  zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym – Domem Socjalnym, położona w Grzawie przy ul. Księżej 19

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: nieruchomość  zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym – Domem Socjalnym, położona w Grzawie przy ul. Księżej 19, 43-227 Grzawa, oznaczona nr działki 1770/91 o pow. 0,1049 ha, zapisana w Księdze wieczystej KA1P/00074377/9,

2. Przeznaczenie przedmiotu najmu: cele użytkowe.

3. Termin zagospodarowania: od dnia obowiązywania umowy najmu.

4. Wysokość opłat z tytułu najmu:  bezpłatne użyczenie.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu ………………… na okres 21 dni.
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………………