Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy Miedźna w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy Miedźna
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie: średnie lub wyższe,
2. co najmniej 2 letni staż pracy,
3. znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
7. obywatelstwo polskie, 

Wymagania dodatkowe:

1. preferowane wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne, średnie ekonomiczne,
2. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej minimum 2 lata pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
3. znajomość przepisów ustawy o  samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (programy microsoft exel, word, powerpoint itp.),
5. umiejętność pracy w zespole,
6. kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,
7. zdolności analityczne, sprawna i efektywna organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.
2. prowadzenie ewidencji związanej z wymiarem podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.
3. prowadzenie postępowań podatkowych, w tym opracowywanie postanowień i decyzji w sprawach wymiaru  podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego osób prawnych i podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu wymiaru  podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego osób prawnych i podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.
4. sporządzanie rejestru przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.
5. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, w tym bieżące księgowanie wpłat/zwrotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłat i powstałych nadpłat.
7. analiza wpływów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych w tym kompletowanie dokumentów do postępowania egzekucyjnego w administracji, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości w/w podatków.
8. miesięczne uzgadnianie danych do sprawozdań.
9. prowadzenie postępowań w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.
10. wystawianie dyspozycji kasowych na należności podatkowe osób prawnych.
11. rozliczenie wpłat podatku rolnego od osób prawnych na rzecz Izby Rolniczej.
12. przygotowywanie informacji do sprawozdań w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.
13. sporządzanie co roku informacji dotyczących propozycji poszczególnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz stawek podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych do projektu uchwały Rady Gminy oraz planowanie wysokości w/w podatku.
14. przygotowywanie informacji do sprawozdania w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.
15. wystawianie zaświadczeń z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.
16. przygotowywanie informacji do sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych i podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych oraz sporządzanie sprawozdania.
17. współudział w przygotowaniu propozycji projektów uchwał w sprawach podatku rolnego leśnego i od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.
18. występowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii do projektu uchwały dot.  podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
19. sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatków oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i  oświadczenia 

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,
3) kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
5) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),
7) oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),
9) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia 21 września 2018r.  

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.
  
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Podatków i Opłat.

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.
2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

                                                                                         Wójt Gminy Miedźna

                                                                                          Bogdan Taranowski    

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (209.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna_RODO (1015.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie podatków i opłat (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2018-09-11 11:05:49
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2018-09-11 12:14:04
Ostatnia zmiana:2018-09-28 13:33:49
Ilość wyświetleń:524

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij