Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zad. 1 "Przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Gilowicach" ; zad. 2 :"Budowa piłkołapu na boisku str. północna"; Zad. 3 Remont ogrodzenia wokół Centrum Kultury w Woli".

Numer sprawy:
IR.271.1.33.2018

Data założenia:
2018-08-30

Temat:
Zadanie 1: "Przebudowa ogrodzenie wokół boiska sportowego w Gilowicach",
Zadanie 2: "Budowa piłkołapu na boisku str. Północna",
Zadanie 3: " Remont ogrodzenia wokół Centrum Kultury w Woli".


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonie inwestycji pn.:

Zadanie 1: "Przebudowa ogrodzenie wokół boiska sportowego w Gilowicach",
Zadanie 2: "Budowa piłkołapu na boisku str. północna",
Zadanie 3: " Remont ogrodzenia wokół Centrum Kultury w Woli".
1.1
Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.


1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1: "Przebudowa ogrodzenie wokół boiska sportowego w Gilowicach".

Przedmiotem zamówienia jest:
a) rozbiórka starego ogrodzenia
b) zakup i montaż ogrodzenia panelowego o łącznej długości 195m ze zgrzewnych paneli ogrodzeniowych w tym 175m o wysokości 2,03m oraz 20m o wysokości około 4m. Panel o wymiarach 2,5m x 2,03m ocynkowany pomalowany w kolorze zielonym. Montaż 9 słupków o wymiarach 60mm x 40mm x 5000mm natomiast pozostałe słupki mają mieć wymiary 60mm x 40 mm x 3000 mm. Panele montowane do słupów za pomocą obejmy, a na słupach powinny znajdować się plastikowe zasłonki. Ponadto montaż bramy ocynkowanej i pomalowanej dwuskrzydłowej o długości 5m oraz 2-óch furtek o długości
1 m (1 furtka w połowie dłuższego boku ogrodzenia, a 2 koło bramy) .
c) usunięcie gruzu,
d) sprzedaż demontowanych elementów.


Zadanie 2: "Budowa piłkołapu na boisku str. północna".

Przedmiotem zamówienia jest:
a) demontaż istniejącego piłkołapu o wysokości 6m (w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu),
b) demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki metalowej wysokości około 1,5m (do ponownego montażu),
c) dostawa i montaż po stronie północnej na boisku sportowym piłkołapu z siatki polipropylenowej o wysokości 8m i długości 53,3m (siatka polipropyleniowa od wysokości 1,5m do wysokości 8m,
d) oko siatki polipropylenowej 100 x 100 mm, grubość splotu 3 mm,
e) ponowny montaż siatki ogrodzeniowej do słupów piłkołapu (w zależności od rozstawu słupów piłkołapu przewidzieć pośrednie słupki),
f) usunięcie gruzu oraz sprzedaż demontowanych elementów metalowych na złom - uwzględnienie w składanej ofercie kosztów i zysków z tego tylułu.

Zadanie 3: "Remont ogrodzenia wokół Centrum Kultury w Woli".

Przedmiotem zamówienia jest:
a) rozbiórka starego betonowo-ceglanego ogrodzeniao długości 116m (beton zbrojony; zdjęcia poglądowe zał. 1),
b) zakup i montaż ogrodzenia panelowego o łącznej długości 116m ze zgrzewnych paneli ogrodzeniowych. Panel o wymiarach 2,5m x 1,53m ocynkowany i pomalowany. Wymiary słupka 60mm x 40mm x 1700mm, ocynkowane i pomalowane. Pod każdym panelem powinna znajdować się podmurówka. Podmurówki powinny być łączone za pomocą łącznika betonowego. W ogrodzeniu mają znajdować się dwie 4m ocynkowane i pomalowane dwuskrzydłowe bramy oraz furtka o długości 1m. Panele montowane do słupów za pomocą obejmy, a na słupach powinny znajdować się plastikowe zasłonki,
c) usunięcie gruzu,
d) sprzedaż demontowanych elementów.

1.3 Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego i mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót tzn.: będących w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy
i wykonania przedmiotu zamówienia.

2 TERMIN SKŁADANIA OFERT:
2.1 Termin składania ofert: 07.10.2018r. godz. 12:00
Z powodu omyłki pisarskiej nastąpiła zmiana składani terminu ofert zgodznie z załacznikiem pt: " zmiana do zapytania ofertowego. Nowy termin składania ofert: 07.09.2018r godz. 12:00
2.2 Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

3 MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
Kancelaria Główna
4 FORMA SKŁADANIA OFERT:
4.1 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, dostarczona osobiście w wersji papierowej lub też przesłanie elektronicznie na adres e-mail inwestycje@miedźna.pl.
4.2 Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,
2) została złożona przez podmiot: powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w i imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
4.3 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ogłoszenia zostaną odrzucone.
4.5 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4.7 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.8 Wykonawca ma określić cenę w formie ryczałtu na podstawie dokumentacji technicznej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania, przy czym przedmiar robót załączony został pomocniczo).
4.9 Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
4.10 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.11 Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy liczony od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.
4.12 Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
5.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.10.2018r.
6 KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
6.1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%.
6.2 Opis sposobu przyznania punktacji:
Punkty za kryterium "cena ofertowa" zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najniższej
------------------------------ x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
7 INNE POSTANOWIENIA:
7.1 Termin płatności za wykonanie zamówienia wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
7.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.
8 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:
8.1 W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211 63 38 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl. Osoby do kontaktów:
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna
Referent Agnieszka Bugno
8.2 Na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedźna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl

9 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
9.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:
www.bip.miedźna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl
10 ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - zdjęcia poglądowe
Załącznik nr 2 - Formularz OfertowyZałączniki

zapytanie ofertowe ogrodzenia i pilkołap (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DSC01335 (2.5MB) Zapisz dokument  
DSC01333 (2.6MB) Zapisz dokument  
DSC01342 (2MB) Zapisz dokument  
zmiana do zapytania ofertowego (344.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy ogrodzenia i piłkołap (281.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty (722.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Miedźna - Bogdan Taranowski
Źródło informacji:Agnieszka Bugno
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Bugno
Data wprowadzenia:2018-08-30 15:23:28
Opublikował:Agnieszka Bugno
Data publikacji:2018-08-30 15:38:47
Ostatnia zmiana:2018-09-14 09:52:38
Ilość wyświetleń:317

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij