W Y K A Z                      
dotyczący nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miedźna położonej w Woli, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018r. poz. 994 ), art. 35 ust. 1, ust. 2, 37 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2018r. poz. 121 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Rady Gminy Miedźna nr XXXIV/275/2009 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
   
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miedźna, położonej w Woli na Osiedlu Pod Sosnami, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich tj. działek 1652/52, 1761/62.
                                                        
 
1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1985/62 o powierzchni 0,0305 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00032389/0 stanowi własność Gminy Miedźna.     
2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona w Woli na Osiedlu Pod Sosnami. Północną część działki przecina gazociąg oraz sieć energetyczna. Działka 1985/62 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna jest ona położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M2).
Działka nie jest obciążona prawem osób trzecich i jest wolna od zobowiązań.
Zbycie działki nastąpi na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DzU. Z 2018 poz. 121 z późn. zm)
3.Termin zagospodarowania nieruchomości:
Od dnia podpisania umowy notarialnej.
4. Cena nieruchomości:
2 0000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ – cena zwolniona z podatku Vat
5. Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm) ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 06.09.2018r.
                                                        
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131, na okres 21 dni, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu infopublikator.pl.
• Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia /32/ 211 61 60 wew. 22.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.


Wykaz wywieszono w dniu 26.07.2018r.

Wykaz zdjęto w dniu...........................