Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miedźna w pełnym wymiarze czasu pracy

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miedźna
w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub administracji lub podyplomowe w zakresie zamówień publicznych
2. co najmniej 2 – letni staż pracy,
3. znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań, znajomość zagadnień realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego,
4. znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
8. obywatelstwo polskie, 

Wymagania dodatkowe:

1. preferowane – doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego w tym 2-letnie doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu zamówień publicznych,
2. znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz aktów wykonawczych do nich,
3. umiejętność pracy w zespole, zespołach zadaniowych itp.,
4. kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność i dokładność,
5. zdolności analityczne, sprawna i efektywna organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowań, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp w szczególności:
1. przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień,
2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz monitoring wydatków z podziałem na CPV,
3. nadzorowanie prawidłowego szacowania wartości zamówienia,
4. sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5. publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych we wskazanych przepisami ustawy Pzp publikatorach,
6. przeprowadzanie postępowania o zamówienie publiczne w tym organizowanie pracy komisji przetargowej, czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem oraz prowadzenie korespondencji z Wykonawcami,
7. rozpatrywanie odwołań i protestów w zakresie określonym stosownymi procedurami,
8. nadzór nad terminowym zwrotem wadium dla prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
9. prowadzenie dokumentacji z przebiegu postępowań,
10. opracowywanie planów zamówień publicznych oraz monitorowanie ich wykonania,
11. występowanie przed organami kontroli poprzez przygotowanie i udostępnianie dokumentów, formułowanie wyjaśnień,
12. współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,
13. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wspierania i powierzania zadań publicznych uprawnionym podmiotom w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i  oświadczenia:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,
3) kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
5) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),
7) oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania),
9) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia 7 sierpnia 2018r.  

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.
  
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.
2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową. 

                                                                                         Wójt Gminy Miedźna
                                                                                           Bogdan Taranowski         

Załączniki

Nabór OR.2110.9.2018 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna_RODO (1015.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2018-07-23 14:56:35
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2018-07-23 15:07:40
Ostatnia zmiana:2019-05-10 12:18:06
Ilość wyświetleń:596

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij