Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej" oraz "Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Złote Łany w Górze" - sprawa nr IR.271.1.27.2018

Numer sprawy:
IR.271.1.27.2018

Data założenia:
2018-06-13

Temat:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.:


"Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej"
ora z
"Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do
ul. Złote Łany w Górze"


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej" oraz "Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Złote Łany w Górze"

1.2. Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71300000-1 - usługi inżynieryjne;

1.3. Opis przedmiotu zamówienia:
a) realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej"
- Postawienie nowych słupów oświetleniowych wraz z kablem zasilającym
- Wymiana istniejących przewodów napowietrznych sieci oświetlenia
Szczegółowy opis zamówienia znajduję się w dokumentacji projektowej
b) realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego od ul. Janygowiec w Miedźnej do ul. Złote Łany w Górze"
- Sieć napowietrzną oświetlenia ulicznego
- Szafka zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym
- oprawy oświetlenia ulicznego
Szczegółowy opis zamówienia znajduję się w dokumentacji projektowej

Materiały z których będzie wykonany przedmiot zamówienia, powinny być nieużywane i fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 - Prawo budowlane

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

Zamawiający wymaga również udzielenia rękojmi na okres 60 miesięcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z jednej lampy i ostatniego odcinka zasilającego.
2. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
2.1. Oferta powinna być przesłana/złożona do dnia 22.06.2018r. do godz. 12.00
2.2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl.

3. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
Kancelaria Główna lub
adres e-mail: urzad@miedzna.pl

4. FORMA SKŁADANIA OFERT:
4.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej.
4.2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1). jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia lub
2). została złożona przez podmiot:
- niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub
- powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
3). została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ZO, zostaną odrzucone.
4.5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4.7. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.8. Wykonawca ma określić cenę w formie ryczałtu na podstawie Załącznik nr 1 do ZO.
4.9. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ponadto oferta powinna zawierać :
- Wykaz wykonanych robót,
- inne dokumenty wskazane w ww. formularzach.
4.10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.11. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej www.bip.miedzna.pl.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14.09.2018r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie oświetlenia ulicznego o wartości 30 000,00 zł brutto, wykonaną w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
6.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

7. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
7.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%.

8. INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA:
Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym ust.2 pkt g).

9. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:
- W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 2116338 lub pod adresem
e-mail: inwestycje@miedzna.pl.
Osoby do kontaktów: Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna
referent. Na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.pl

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedzna.plZałączniki

zapytanie ofertowe (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1_Dokumentacja techniczna (72.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2_Przedmiary robót (66.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3_ Formularz ofertowy (282kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4_Wykaz wykonaych usług (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia ofert (441.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze (401kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Miedźna
Źródło informacji:Barbara Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Kowalska
Data wprowadzenia:2018-06-13 09:09:17
Opublikował:Barbara Kowalska
Data publikacji:2018-06-13 09:25:25
Ostatnia zmiana:2018-06-25 10:45:42
Ilość wyświetleń:225

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij