Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola", sprawa nr: IR.271.3.10.2018

Numer sprawy:
IR.271.3.10.2018

Data założenia:
2018-06-11

Temat:
Zapytanie ofertowe na sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola"

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 € (netto)
Wójt Gminy Miedźna
Zapraszam do złożenia oferty cenowej na sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola"

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Ofertę należy sporządzić na podstawie zakresu podanego przez Zleceniodawcę:
1. W zakresie rzeczowym zadania wyodrębnia się:
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę wiaty, pod którą możliwe będzie urządzanie spotkań towarzyskich z możliwością grillowania. Przewiduje się lokalizację obiektu w centralnej części działki. Wiata wyposażona będzie w oświetleniową instalację elektryczną zasilana ze złącza pomiarowego zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącego słupa linii napowietrznej NN. W sąsiedztwie wiaty zaprojektowano placyk z kręgiem ogniskowym. Wiata posiadać ma konstrukcję drewnianą na punktowych fundamentach betonowych. Zaprojektowano również dach wielospadowy na planie krzyża o nachyleniu części podłużnej 30° i części poprzecznej 45° o pokryciu z dachówki bitumiczne na podłożu z płyty OSB. W szczególności zakres robót budowlanych obejmuje roboty przygotowawcze, niwelację terenu, ustawienie wiaty, przygotowanie nawierzchni z kostki brukowej wewnątrz obiektu i żwirowego dojścia do wiaty oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2. Do obowiązków wykonywanych przez inspektora nadzoru należy m.in. sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego, w szczególności:
a) reprezentowanie inwestora, sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie i kontrola jakości wykonywanych prac,
c) sprawdzanie i odbiór prac i przekazywanie ich do użytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz usunięcia wad,
e) kontrolowanie rozliczeń wykonanych prac,
f) udział w czynnościach odbioru końcowego inwestycji,
g) przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania,
h) występowanie w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji (w granicach udzielonych pełnomocnictw).
3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją w/w zadania do dnia: 30.08.2018r
2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 18.06.2018r. do godz. 12:00.
3. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
Kancelaria Główna lub na adres e-mail: kancelaria@miedzna.pl
4. FORMA SKŁADANIA OFERT:
4.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miedzna.pl
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny za całość zadania.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
4.4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.6. Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
4.7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia.
4.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
5. WARUNKI:
Termin płatności 30 dni .
6. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%.
7. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:
W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211 63 38 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl
Osoby do kontaktów:
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna
Referent Monika Wójtowicz
Załączniki

Zapytanie dot nadzoru inwestorskiego_IR.271.3.10.2018 (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (282.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia (415.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze (383.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Miedźna
Źródło informacji:Barbara Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Kowalska
Data wprowadzenia:2018-06-11 15:06:16
Opublikował:Barbara Kowalska
Data publikacji:2018-06-11 15:58:00
Ostatnia zmiana:2018-06-19 14:42:12
Ilość wyświetleń:262

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij