Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Miedźna oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Miedźna.

 

Zgodnie z  art. 13ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miedźna z siedzibą w Urzędzie  Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 96, adres e-mail: urzad@miedzna.pl.

 

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail:iodo@miedzna.pllub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.

 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) natomiast inne  dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

6. Podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i ich nie podanie  będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w procedurze rekrutacji, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego zgodnie z  zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Miedźna z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miedźna oraz na wolne kierownicze stanowiska  urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Miedźna.

 

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)   sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)    usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wniesienie o usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji

d)   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e)   wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.