<>

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Miedźna oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Miedźna.

 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miedźna z siedzibą w Urzędzie  Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 96, adres e-mail: urzad@miedzna.pl.

 

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@miedzna.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) oraz

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne.

 

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i ich nie podanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w procedurze rekrutacji, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów  naboru Państwa dokumentacja zostanie niezwłocznie odesłana na wskazany adres.

 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

    a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)    usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d)  przenoszenia danych; 

e)  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f)   wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.