Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku"

Sprawa nr IR.271.1.15.2018              Miedźna, dnia 12.03.2018 r.

                                                                            
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 € (netto)
                       GMINA MIEDŹNA
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną realizacją zadania pn.:
„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej we Frydku”

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

W pierwszym etapie:
1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku szkoły w niezbędnym zakresie na potrzeby niniejszego zamówienia.
2) Opracowanie 2 wariantów  koncepcji architektonicznych w zakresie:
Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Miodowej 17 w miejscowości Frydek o 2 pomieszczenia (w których będą mieściły się sale przedszkolne) , 2 pomieszczenia
(w których będą mieściły się sale lekcyjne, w tym jedna sala dydaktyczna fizyczno- chemiczna) wraz z niezbędną infrastrukturą;
3) Opracowanie 2 wariantów koncepcji zagospodarowania terenu oraz parkingu wokół Szkoły Podstawowej;
4) Prezentację opracowanych wariantów w Urzędzie Gminy Miedźna;

W drugim etapie:
5) Opracowanie na podstawie wybranego wariantu projektu budowlano –wykonawczego rozbudowy budynku (wraz z niezbędnymi instalacjami: elektryczna, CO, wod.-kan., odgromowa)
oraz zagospodarowaniem przyległego terenu wraz z parkingiem, zawierającego informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
6) Pozyskanie wszelkich, niezbędnych materiałów i uzgodnień do opracowania przedmiotu zamówienia, w tym: mapy do celów projektowych, decyzji o lokalizacji celu publicznego/warunków
zabudowy, wypisu z ewidencji gruntów, wypisu z KW, decyzji na ewentualną wycinkę drzew.
7) Opracowanie przedmiaru robót (z wyliczeniem jednostek obmiarowych);
8) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego;
9) Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
10) Opracowanie Charakterystyki energetycznej budynku po przeprowadzonych robotach budowlanych;

W trzecim etapie:
11) Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie;
12) Monitorowanie uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

W czwartym etapie:
13) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego podczas realizacji robót.

1.2. Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
71300000-1 — usługi inżynieryjne;
71320000-7 — usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71240000-2 — usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania;
1.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej.
1.4. Opracowanie projektowe (projekt budowlany i szczegółowy projekt budowlano – wykonawczy) należy wykonać w 4 egzemplarzach, a kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót, charakterystykę energetyczną budynku w 2 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy opracowanie projektowe również w wersji elektronicznej (płyta CD, DVD lub pendrive) w wersji
edytowalnej w formatach: *.doc, *.odt, *.dwg, *.dxf, *.ath, *.xls oraz w wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf.
Podane powyżej ilości egzemplarzy określają ilość przekazaną Zamawiającemu i nie uwzględniają egzemplarzy pozostających w instytucjach uzgadniających, przyjmujących zgłoszenie lub wydających decyzje.
1.5. Projekt budowlano - wykonawczy winien być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie którego inwestor będzie mógł przeprowadzić postępowanie
wyboru wykonawcy robót oraz zrealizować rzeczowo projekt.
1.6. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej.
1.7. Prace projektowe dotyczą czynnego budynku, wobec czego wszelkie wizje, pomiary nie mogą zakłócać normalnej pracy. Ponadto czynności te powinny być uzgodnione z dyrekcją szkoły.
1.8. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego w ramach realizacji usługi.
1.9. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.
1.10.Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami prawnymi:
1) Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, (t.j. Dz.U. 2016 poz.290 z  późn.zm.);
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 03.07.2003 r. Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.1133;
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie   określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztów prac projektowych
oraz planowanych  kosztów  robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 , poz.1389);
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129).
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 18.09.2015r.)
6) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2017.1498 t.j.z dnia 04.08.2017)
7) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 22.06.2010)
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. 2015.376 z dnia 18.03.2015r.).
1.11. Opis stanu istniejącego:
1) Adres: Frydek, ul. Miodowa 17; Działki: 437/50, 405/50
2) Powierzchnia zabudowy: 1901,25 m2
3) Powierzchnia użytkowa: 1452,00 m2
4) Powierzchnia terenów zielonych: 3382,00 m2, Powierzchnia boiska: 2164,00 m2
5) Ilość kondygnacji: 2,
6) Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
7) Fundamenty – żwirobetonowe,
8) Ściany: cegła pełna i pustaki,
9) Stropy: Ackermana
10)Dach: stropodach
11)Pokrycie dachu papa termozgrzewalna
2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 26.03.2018 r.
3. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
   Urząd Gminy Miedźna
   ul. Wiejska 131
   43-227 Miedźna
   Kancelaria Główna lub adres e-mail: urzad@miedzna.pl
4. FORMA SKŁADANIA OFERT:
4.1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl
4.2.Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ponadto oferta powinna zawierać:
- Wykaz wykonanych robót, inne dokumenty wskazane w ww. formularzu.
4.3.Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej, która będzie obejmować całość opracowania. Jednakże prosimy o wyszczególnienie kosztów przewidujących  przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z:
a) rozbudową budynku,
b) zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej. 
4.4.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.6.Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
4.7.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.
4.8.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4.9.Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert.
5.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
5.1.Opracowania koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz opisem technicznym i szacunkowym określeniem kosztów – do dnia 20.04.2018 r.
5.2.Kompletną dokumentację, o której mowa w pkt 1.4 wraz z potwierdzeniem złożenia w starostwie zgłoszenia robót budowlanych – 31.10.2018 r.
6.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał co najmniej 1 opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy, remontu, obiektu kubaturowego (budynków użyteczności publicznej, biurowych, mieszkalnych, oświatowych.) o pow. użytkowej min. 1000 m2
i dołączy referencje potwierdzające rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie
– załącznik nr 2.
7.KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
7.1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena ofertowa – 100%.
7.2.Opis sposobu przyznania punktacji:
Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najniższej
------------------------------  x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

8. INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA:
Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym ust.2 pkt f).
9. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:
W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 2116338 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl oraz na stronie internetowej: www.bip.miedźna.pl.
Osoby do kontaktów oraz osoby wykonujące czynności związane z procedurą wyboru:
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów: Marek Woszczyna
10.ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 3 Mapka poglądowa nr 1
Załącznik nr 4 Mapka poglądowa nr 2
Załącznik nr 5 Umowa

Załączniki

Zapytanie ofertowe (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 1 - Formularz ofertowy (281kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 3 (535.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 (799.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 2 - Wykaz wykonanych uslug (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 - Umowa (173.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź nr 1 (522.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie wyników (745.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Szafron
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwia Szafron
Data wprowadzenia:2018-03-12 14:11:48
Opublikował:Sylwia Szafron
Data publikacji:2018-03-12 14:34:22
Ostatnia zmiana:2018-03-28 14:37:25
Ilość wyświetleń:409

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij