Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miedźna

CPV:
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Termin realizacji:
od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku

Osoba odpowiedzialna:
Danuta Komraus, Katarzyna Rynkiewicz tel. (32) 211 61 60 wew. 29

Miejsce składania ofert:
Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, Kancelaria Urzędu Gminy Miedźna.

Oferty można składać do:
2018-03-12 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-03-12 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna, sala konferencyjna.

Kryteria wyboru:
cena ofertowa - 60 pkt
europejski standard emisji spalin pojazdów - 30 pkt
dodatkowy sprzęt 10 pkt


Wadium:
100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

Uwagi:


Firmy uczestniczące