Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna informuje o przetargu publicznym ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego marki Jelcz 004

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Miedźna , ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna
tel.32 211 61 96 fax 32 211 60 89
e-mail:
urzad@miedzna.pl , www.miedzna.pl

Przedmiot przetargu:
Samochód pożarniczy, specjalistyczny, marki Jelcz 004 o następujących danych technicznych:

Rok budowy:                                        1991

Nr rejestracyjny:                                 SPS V634

Nr identyfikacyjny nadwozia             SUJP32592M0020948

Kolor nadwozia:                                   czerwony
Pojemność/moc silnika:                     11000 cm 3 / 242 KM

Kabina kierowcy:                                 sześcioosobowa

Stan drogomierza                                040236 km

DMC                                                      15400 kg

Masa własna                                        8850 kg

Pojazd przeznaczony do sprzedaży wymaga gruntownego remontu (silnik kompletny, akumulatory zużyte, sprzęgło zużyte, korozja wżerowa na krawędziach blach, wycieki oleju, elementy zespołu napędowego zużyte stosownie do przebiegu, zbiornik wody skorodowany i nieszczelny) samochód garażowany.

Pojazd nie eksploatowany od czerwca 2017r., nie spełnia wymogów użytkowania w akcjach pożarniczych.

Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać    następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie opinii rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.

Przedmiot przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset  złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miedźna nr 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001 (dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
„Oferta na zakup samochodu Jelcz 004”.

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres Urzędu Gminy: 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131, na formularzu ofertowym, którego wzór można uzyskać wysyłając wniosek o jego przesłanie na adres e-mail: oc@miedzna.pl lub pobrać gotowy formularz w siedzibie UG Miedźna pokój nr 18.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 26.09.2017 r. do godz. 1200.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 26.09.2017 r. o godz. 1230, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
OSP Wola, ul. Wałowa 10Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim powiadomieniu telefonicznym nr tel. 32 211 61 96, w. 21. Osoba do kontaktu: Zofia Fołta

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

Inne informacje:

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie trzecim niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
    2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
    3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
  2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

 

Załączniki

Przetarg_samochód Jelcz 004 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wynik przetargu (255.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2017-09-22 08:11:21
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2017-09-22 08:17:30
Ostatnia zmiana:2017-09-27 10:15:10
Ilość wyświetleń:357

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij