Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną realizacją zadania „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań”

Sprawa nr ZP.271.1.7.2017 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości powyżej 20 000 zł (netto) a nie przekraczające 40 000 zł (netto)

GMINA MIEDŹNA

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną realizacją zadania

„Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptacją nowych mieszkań”


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
            1) Inwentaryzacji budowlanej budynku na potrzeby niniejszego przedmiotu zamówienia (powierzchnia pomieszczeń na parterze budynku wynosi ok. 180 m2, plus komunikacja);
            2) Oceny technicznej stanu budynku w zakresie:
                a) Konstrukcji obiektu pod kątem możliwości adaptacji poddasza na mieszkania socjalne,
                b) Istniejących instalacji w budynku pod kątem wykonania niezbędnych remontów.
            3) Opracowania koncepcji adaptacji poddasza na mieszkania socjalne w 2 wariantach (przy spełnieniu założenia, że pow. użytkowa lokali będzie większa niż 50% pow. użytkowej części budynku objętego przebudową);
            4) Prezentacji opracowanych wariantów w Urzędzie Gminy Miedźna;
            5) Pozyskanie wszelkich, niezbędnych materiałów do opracowania przedmiotu zamówienia, w tym: mapy do celów projektowych, decyzji o lokalizacji celu publicznego, wypisu z ewidencji gruntów, wypisu z KW, itp.  
            6) Opracowanie na podstawie wybranego wariantu projektu budowlano – wykonawczego adaptacji poddasza na mieszkania socjalne wraz z niezbędnym remontem istniejących mieszkań socjalnych, zawierającego informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
            7) Przedmiaru robót (z wyliczeniem jednostek obmiarowych);
            8) Kosztorysu inwestorskiego;
            9) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
            10) Charakterystyki energetycznej budynku po przeprowadzonych robotach budowlanych;
            11) Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie;
            12) Monitorowanie uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.
    1.2. Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
        71300000-1 — usługi inżynieryjne;
        71320000-7 — usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
        71240000-2 — usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania;
        71245000-7 — plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje;
        71250000-5 — usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe;
    1.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej.
    1.4. Opracowanie projektowe (projekt budowlany i szczegółowy projekt budowlano – wykonawczy) należy wykonać w 4 egzemplarzach, a kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy opracowanie projektowe również w wersji elektronicznej (płyta CD, DVD lub pendrive) w wersji edytowalnej w formatach: *.doc, *.odt, *.dwg, *.dxf, *.ath, *.xls oraz w wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf.
        Podane powyżej ilości egzemplarzy określają ilość przekazaną Zamawiającemu i nie uwzględniają egzemplarzy pozostających w instytucjach uzgadniających, przyjmujących zgłoszenie lub wydających decyzje.
    1.5. Projekt budowlano-wykonawczy winien być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie którego inwestor będzie mógł przeprowadzić postępowanie wyboru wykonawcy robót oraz zrealizować rzeczowo projekt.
    1.6. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej.
    1.7. Prace projektowe dotyczą czynnego budynku.
    1.8. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego w ramach realizacji usługi.
    1.9. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.
    1.10. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami prawnymi:
            1) Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, (t.j. Dz.U. 2016 poz.290 z  późn.zm.);
            2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i    formy projektu budowlanego z  03.07.2003 r. Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.1133;
            3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie   określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztów prac projektowych oraz planowanych  kosztów  robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 , poz.1389);
            4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129).
            5) Ustawą z dnia  21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 poz.1610)
    1.11. W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie m.in.:
            1) Dostosowanie poddasza do możliwości zlokalizowania pomieszczeń socjalnych;
            2) Remont dachu zgodnie z ekspertyzą z lutego 2010r. oraz Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pszczynie (do udostępnienia przez Zamawiającego);
            3) Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń  oraz poddasza na mieszkania socjalne;
            4) Docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej;
            5) Likwidacja zawilgoceń ścian parteru wg propozycji projektanta;
            6) Przebudowa instalacji elektrycznych (w ramach zmian funkcjonalnych);
            7) Przebudowa instalacji woc.-kan., gaz i c.o. (w ramach zmian funkcjonalnych );
            8) Innych prac wynikających z oceny stanu technicznego budynku i niezbędnych do wykonania w ocenie projektanta.


2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 20.09.2017r.


3. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
    Urząd Gminy Miedźna
    ul. Wiejska 131
    43-227 Miedźna
    Kancelaria Główna lub
    adres e-mail: inwestycje@miedzna.pl


4. FORMA SKŁADANIA OFERT
    4.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@miedzna.pl
    4.2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
            Ponadto oferta powinna zawierać :
                 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
                 Wykaz wykonanych robót,
                inne dokumenty wskazane w ww. formularzach.
    4.3. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej, która będzie obejmować całość opracowania.
    4.4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
    4.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
    4.6. Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
    4.7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.
    4.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
    4.9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert


5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
    5.1. Projekt koncepcyjny do 21 dni od dnia podpisania umowy.
    5.2. Dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt 1.4 wraz z potwierdzeniem złożenia w starostwie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych – 15.12.2017 r.


6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
        6.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej remontu obiektu kubaturowego (budynki mieszkalne, hotelowe, użyteczności publicznej, biurowe, itp.) o pow. użytkowej min. 200 m2  i dołączy referencje potwierdzające rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – załącznik nr 2.
        6.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami gwarantującymi właściwą jakość wykonanych usług (przy uwzględnieniu zastrzeżenia, że jedna osoba może spełniać kilka warunków), posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń umożliwiające realizację całego przedmiotu zamówienia w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) – załącznik nr 3.


7. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    7.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
            Cena ofertowa – 100%.
    7.2. Opis sposobu przyznania punktacji:
            Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone według wzoru:
            Cena oferty najniższej
            ------------------------------  x 100 = liczba punktów
            Cena oferty badanej
            Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.


8. INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA 
    Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym ust.2 pkt g).

9. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ: 
    W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 2116338 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl oraz na stronie internetowej: www.bip.miedźna.pl. Osoby do kontaktów:
        Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna
        Inspektor Wioletta Dzwończak – Małek


10. ZAŁĄCZNIKI
        Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
        Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług 
        Załącznik nr 3 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Załączniki

Zal 1 - Formularz ofertowy (277.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 2 - Wykaz wykonanych uslug (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 3 - Dysponowanie os. zdolnymi do wyk. zamowienia (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ekspertyza dachu (30.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunek 1 SegmentB (939.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunek 2 SegmentB (939.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunki (12.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie wyników (744.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aldona Donotek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aldona Donotek
Data wprowadzenia:2017-09-13 14:26:11
Opublikował:Aldona Donotek
Data publikacji:2017-09-13 14:45:49
Ostatnia zmiana:2017-09-28 15:06:55
Ilość wyświetleń:366

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij