Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miedźna przeznaczonych do oddania do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

 Lokal użytkowy zlokalizowany w Górze, ul. Rybacka 6, 43-227 Miedźna.

1. Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku stanowiącym gminne mienie komunalne zlokalizowanym w Górze, ul. Rybacka 6, 43-227 Miedźna. Budynek zlokalizowany jest na działce 121/10 o pow. 0,1355 ha zapisanej w KW KA1P/00072198/6 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, zabudowanej obiektem III-kondygnacyjnym.

2. Powierzchnia przedmiotu najmu: 398,85 m2.

3. Przeznaczenie przedmiotu najmu: na cele upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

4. Opis przedmiotu najmu: łączna powierzchnia przedmiotu najmu zlokalizowanego w Górze, ul. Rybacka 6, 43-227 Miedźna wynosi 398,85 m2. Na przedmiot najmu składają się: garaż o pow. 23,95 m2, lokal użytkowy zlokalizowany na parterze o pow. 76,40 m2, wejście 10,90 m2, lokal użytkowy zlokalizowany na I piętrze o pow. 143,80 m2, lokal użytkowy zlokalizowany na II piętrze o pow. 143,80 m2,

5.Termin zagospodarowania: od dnia 01.10.2017r. do 30.09.2027r.

6.Wysokość opłat z tytułu najmu: roczna stawka czynszu najmu wynosi 100,00 zł plus obowiązujący podatek VAT (słownie: sto złotych 00/100 + VAT).

Roczna stawka czynszu najmu określona została w Zarządzeniu nr 163/2017 Wójta Gminy Miedźna z dnia 30.08.2017r. w sprawie: wysokości rocznej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej w budynku w Górze, ul. Rybacka 6, 43-227 Miedźna stanowiącym gminne mienie komunalne.

Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.

7. Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie rocznie do 10-tego września każdego roku bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Czynsz za 2017r. płatny do 31.10.2017r.

Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany uiszczać opłaty za media u ich dostawcy.

8. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

9. Umowa najmu zostanie zawarta z Amatorskim Klubem Sportowym „Nadwiślan” Góra,
ul. Rybacka 4, 43-227 Miedźna na czas oznaczony od dnia 01.10.2017r. do 30.09.2027r. zgodnie z Uchwałą nr XL/225/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 sierpnia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony do 10 lat.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna w dniu 05.09.2017r. na okres 21 dni. 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..