Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola”

 


OGŁOSZENIE
o zamówieniu, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (netto)

GMINA MIEDŹNA
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: wykonanie wiaty grillowej w ramach operacji: „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola”  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
Tel. 32/2116338
e-mail:
inwestycje@miedzna.pl 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty grillowej  w ramach operacji: „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Wola”  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

1.2. Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

  • 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
  • 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
  • 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
  • 45212172-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych
  • 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadaniem Wykonawcy będzie budowa wiaty, pod którą możliwe będzie urządzanie spotkań towarzyskich z możliwością grillowania. Przewiduje się lokalizację obiektu w centralnej części działki. Wiata wyposażona będzie w oświetleniową instalację elektryczną zasilana ze złącza pomiarowego zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącego słupa linii napowietrznej NN.  W sąsiedztwie wiaty zaprojektowano placyk z kręgiem ogniskowym. Wiata posiadać ma konstrukcję drewnianą na punktowych fundamentach betonowych. Zaprojektowano również dach wielospadowy na planie krzyża o nachyleniu części podłużnej 30° i części poprzecznej 45° o pokryciu z dachówki bitumicznej na podłożu z płyty OSB. W szczególności do zadań wykonawcy będą należeć roboty przygotowawcze, niwelacja terenu, ustawienie wiaty, przygotowanie nawierzchni z kostki brukowej wewnątrz obiektu i żwirowego dojścia do wiaty oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres określono w projekcie technicznym- załącznik nr 1 do niniejszego ZO.

1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe, jako niespełniające wymogów ZO, zostaną odrzucone.

1.6. Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego i mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót tzn.: będących w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT

2.1. Oferta powinna być przesłana do dnia 27.07.2017r.
2.2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej
www.bip.miedzna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

3. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Kancelaria Główna

4. FORMA SKŁADANIA OFERT

4.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej.
4.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty te niezwłocznie zostaną zwrócone oferentom.
4.3. Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania zostaną odrzucone.
4.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.
4.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4.6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.7. Wykonawca ma określić cenę w formie ryczałtu na podstawie dokumentacji technicznej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do ZO, przy czym przedmiar robót załączony został pomocniczo).
4.8. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ponadto oferta powinna zawierać :

  • Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • Wykaz wykonanych robót,
  • inne dokumenty wskazane w ww. formularzach.

4.9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.10. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej
www.bip.miedzna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.09.2017r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dwie roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie prac z zakresu budowy altan, wiat drewnianych lub innych obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej o wartości minimum 40 000,00 zł brutto każda, wykonanych  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
6.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem składającym się z co najmniej dwóch osób, gwarantujących właściwą jakość wykonanych usług, przy uwzględnieniu zastrzeżenia, że jedna osoba może spełniać kilka warunków:
a) osoba która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) osoba która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
6.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

7. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

7.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%.
7.2. Opis sposobu przyznania punktacji:
Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najniższej
------------------------------  x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

8. INNE POSTANOWIENIA: WARUNKI WYKLUCZENIA

Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy będą powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym ust.2 pkt g).

9. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

1) W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 2116338 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl. Osoby do kontaktów:
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna
Inspektor Wioletta Dzwończak – Małek
2) Na stronie internetowej znajdującej się pod adresem:
www.bip.miedźna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.miedźna.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl

11. ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 Dokumentacja techniczna:
projekt architektoniczno-budowlany,
projekt budowlany części elektrycznej,
przedmiar (pomocniczo).
Zał. 2 Formularz Ofertowy
Zał. 3 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zał. 4 Wykaz wykonanych robót
Zał. 5 Wzór umowy

 

 

 

Załączniki

Ogloszenie (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DOKUMENTACJA TECHNICZNA (2.5MB) Zapisz dokument  
Zal 2 - Formularz ofertowy (366kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 3 - Dysponowanie os. zdolnymi do wyk. zamowi (131.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 4 - Wykaz wykonanych robot (131.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal 5 - Umowa (123.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (368.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2017-07-13 12:34:38
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2017-07-13 12:39:55
Ostatnia zmiana:2017-08-04 08:59:45
Ilość wyświetleń:546

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij