Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna" oraz pełnienie funkcji Kierownika/menadżera projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Celem szacowania wartości zamówienia publicznego Wójt Gminy Miedźna zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna" oraz pełnienie funkcji Kierownika/menadżera projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii.


NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miedźna, z siedzibą: 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131,
faks: /32/2111089, tel:/32/2116338 e-mail:
inwestycje@miedzna.pl


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie  w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna" oraz pełnienie funkcji Kierownika/menadżera projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Projektu.
Projektem zostanie objętych 205 budynków mieszkalnych w Gminie Miedźna. Założono montaż 5 typów zestawów solarnych, różniących się ilością kolektorów i pojemnością zbiorników:
Zestaw nr 1 - 2,3 osoby - 2 kolektory/200l - 48 zestawów
Zestaw nr 2 - 4,5 osoby - 3 kolektory/300l - 113 zestawów
Zestaw nr 3 - 6,7 osoby - 4 kolektory/400l - 39 zestawów
Zestaw nr 4 - 8,9 osoby - 5 kolektorów/500l - 4 zestawy
Zestaw nr 5 - powyżej - 6 kolektorów/600l - 1 zestaw.

1.2. W szczególności do zadań Wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało:
a. W zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna":
1) Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w inwestycji ze wskazaniem inspektora – koordynatora zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
2) Przekazanie wspólnie z Inwestorem placu budowy Wykonawcy;
3) Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w trakcie realizacji i po zakończeniu;
4) Sprawdzanie poprawności rozwiązań projektu wykonawczego, który jest w gestii wykonawcy;
5) Zgodności realizacji robót z Projektem, pozwoleniami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
6) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót;
7) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
8) Informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach pojawiających się podczas realizacji projektu związanych z brakiem zgodności wykonywanych przez Wykonawcę prac z zapisami dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów dot. projektu oraz proponowanie rozwiązań zaistniałych sytuacji;
9) Nadzór  nad   prawidłową  realizacją   dostaw, usług i robót budowlanych w projekcie;
10) W uzgodnieniu z Zamawiającym podejmowanie kroków w celu uniknięcia problemów w trakcie realizacji projektu;
11) Dopilnowanie by koszty inwestycji nie zostały przekroczone;
12) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji dotyczących spraw technicznych podjętych podczas tych kontroli;
13) Sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych;
14) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
15) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych;
16) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad;
17) Udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazania do użytkowania;
18) Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji zadań z projektem, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz nad jakością wykonywanych robót;
19) Inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla prawidłowej technicznej realizacji projektu.
b. W zakresie pełnienia funkcji Kierownika/menadżera projektu pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna":
1) Weryfikacja dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz stanem bieżącym;
2) Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami, OPZ), zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wymogami prawa zamówień publicznych;
3) Współuczestniczenie w pracach nad przygotowaniem zamówienia publicznego w ramach projektu;
4) Przeprowadzenie oszacowania wartości zamówienia dot. wykonania prac mających na celu montaż instalacji solarnych na wszystkich budynkach objętych Projektem na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i przedłożenie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia wraz z załączonymi ofertami;
5) Udzielanie odpowiedzi (w przeciągu max. 2 dni roboczych od dnia przekazania przez zamawiającego zapytań wykonawców) w porozumieniu z autorem dokumentacji technicznej na zapytania wykonawców dot. części technicznej projektu na etapie wyboru Wykonawcy rzeczowej realizacji projektu;
6) Po wyborze Wykonawcy, wspólne z nim opracowanie zgodnego z harmonogramem realizacji projektu Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Projektu oraz jego aktualizacja i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia;
7) Nadzorowanie terminowości oraz poprawności realizacji projektu przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym harmonogramem;
8) Kontrolowanie wykonania usług w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, zapisami wniosku o dofinansowanie oraz warunkami umowy;
9) Przygotowanie informacji o koniecznych i możliwych do wprowadzenia zmianach i korektach związanych z wdrażaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem, celem  zatwierdzenia i dopuszczenia wnioskowanych zmian w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;
10) Przygotowanie spotkań z mieszkańcami;
11) Udział w przygotowywaniu wniosku o płatność;
12) Nadzór nad właściwym udokumentowaniem wydatków związanych z realizowanym Projektem;
13) Nadzorowanie i koordynacja prac zgodnie z harmonogramem;
14) Rozliczenie rzeczowe i finansowe całego Projektu zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu oraz wytycznymi regulaminu, kwalifikowalności wydatków oraz Programu Operacyjnego.

1.3. Standardy wykonania przedmiotu zamówienia określają w szczególności :
1) wytyczne uszczegółowione w RPO WSL na lata 2014-2020;
2) warunki naboru nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15;
3) przepisy i normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


2.1. Przewidywany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.06.2017r. do dnia 30.06.2018r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


3.1. Ofertę należy złożyć zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
CENA OFERTOWA (WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE): 
netto - ……………...................……. zł
(słownie ....................................................................................................................................……..),
podatek VAT - ………..….…..……. zł
(słownie …................................................................................................................................……..),
brutto - …………………..….……. zł
(słownie ……………...................................................................................................……..),
Powyższa cena  składa się z następujących elementów składowych:
a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego - …………………….. brutto,  w tym należny podatek VAT- ……………………

b) pełnienia funkcji Kierownika/menadżera projektu –  …………………….. brutto,
w tym należny podatek VAT- ……………………,

3.2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna nie później niż do dnia 05.05.2017r., na Biurze Podawczym lub przesłać listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego tak, aby oferta dotarła do Zamawiającego nie później niż do dnia do dnia 05.05.2017r. lub wysłać na adres e-mail: inwestycje@miedzna.pl

 

 

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2017-05-02 12:01:49
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2017-05-02 12:06:51
Ostatnia zmiana:2017-05-02 12:07:07
Ilość wyświetleń:680

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij