W Y K A Z

nieruchomości położonej w Woli przeznaczonej do dzierżawy


Na podstawie art.35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2016r. poz.2147 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do dzierżawy w drodzebezprzetargowej.


  1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Działki oznaczone numerami: 483/44, 1580/62, 955/7 (użytki RV, Dr, Bi), zapisane w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerami: KA1P/00038081/3, KA1P/00039579/8, KA1P/00038071/0 jako własność Gminy Miedźna.

  1. Powierzchniagruntu przeznaczonego do dzierżawy: 12m2.

  2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości: Działki niezabudowane położone w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej, przeznaczone na ustawienie tablic reklamowych.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.04.2017r. – 31.03.2020r.

  2. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 25,00 zł /1 miejsce/miesiąc.

  1. Terminy wnoszenia opłat: Czynsz dzierżawny płatny będzie do 15 każdego miesiąca przez cały okres trwania dzierżawy.

  1. Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 10.03.2017r.


Wykaz zdjęto w dniu...........................