Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

            w Referacie Inwestycji i Remontów

       w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

1.   wykształcenie: wyższe

2.  co najmniej 2 letni staż pracy,

3.   znajomość zagadnień związanych z drogownictwem i inżynierią ruchu oraz zagadnień w zakresie inwestycji i remontów,

4.   znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane, prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych,

5.   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

6.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.  cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

8.  obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

1.  preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo lub budownictwo drogowe

2.  preferowany co najmniej 1 rok pracy w jednostce samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku

3.   znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny,

4.  wiedza ogólna i zawodowa w zakresie budowy dróg,

5.   umiejętność pracy w zespole

6.   inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

7.   umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań,

8.  odpowiedzialność i dokładność,

9.   zdolności analityczne,

10.  sprawna i efektywna organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Zadania z zakresu inwestycji i remontów:

a)  opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich,

b)  przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych,

c)  prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji gminnych i prac remontowych,

d) sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z umowami,  kontrola nad wykorzystaniem środków z budżetu Gminy,

e)  weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku,

f) udział w pracach komisji przetargowej w zakresie zajmowanego stanowiska,

g) nadzorowanie przygotowania przedmiarów robót wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków,

h)  realizacja zamówień w zakresie zajmowanego stanowiska.

2. Zadania w zakresie utrzymania dróg:

a) prowadzenie ewidencji i klasyfikacji dróg i obiektów mostowych i ich aktualizacja,

b)  prowadzenie ksiąg obiektów (dróg i mostów),

c)  prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ewidencji dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

d)  wnioskowanie o zaliczanie drogi do określonej kategorii dróg gminnych,

e)  prowadzenie spraw z oznakowaniem dróg,

f)  przygotowanie projektów organizacji ruchu,

g) opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach  gminnych,

h)  współpraca z właściwymi organami w zakresie dbałości o porządek i bezpieczeństwo  ruchu,

i)   przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i innych obiektów drogowych,

j)   przygotowywanie zezwoleń na budowę i przebudowę zjazdu z dróg gminnych, na zajęcie pasa drogowego, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem przekraczającym wielkości określone,

k) kontrola wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego,

l)  rozpatrywanie wniosków o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od drogi gminnej,

m)  uzgadnianie lokalizacji i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji przylegających do pasa drogowego,

n)  uzgadnianie dokumentacji dotyczącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym,

o) wykonywanie zadań w zakresie administrowania i  utrzymania dróg gminnych,    chodników, placów, parkingów, mostów  i innych urządzeń związanych z    drogą (zimowe utrzymanie, remonty cząstkowe),

p) prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków będących  własnością  gminy (przeglądy),

q) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, związanych z wykonywanymi zadaniami,

r)  prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości,

s)  współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

Wymagane dokumenty i  oświadczenia: 

a)   list motywacyjny

b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności

c)  kwestionariusz osobowy (plik do pobrania)

d)  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy

e)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania)

f)  oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii

g)  oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania)

h)  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze  w referacie inwestycji i remontów" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131,  43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia 2 grudnia 2016r.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.ploraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna.

Dodatkowych informacji o naborze udziela  Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.

Inne informacje:

1.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

2.  Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

                          Wójt Gminy Miedźna

                                                            Bogdan Taranowski                                 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-11-21 14:49:39
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-11-21 14:57:52
Ostatnia zmiana:2019-05-10 12:13:00
Ilość wyświetleń:1004

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij