Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Inwestycji i Remontów

w pełnym wymiarze czasu pracy


Wymagania niezbędne:


 1. wykształcenie: wyższe techniczne, preferowany kierunek budownictwo lub budownictwo drogowe

 2. co najmniej 2 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 roczne doświadczenie na podobnym stanowisku

 3. znajomość zagadnień związanych z drogownictwem i inżynierią ruchu, oraz zagadnień w zakresie inwestycji i remontów

 4. znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane, prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych

 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią

 8. obywatelstwo polskie


Wymagania dodatkowe:


 1. preferowany co najmniej 1 rok pracy w jednostce samorządu terytorialnego

 2. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny

 3. wiedza ogólna i zawodowa w zakresie budowy dróg

 4. umiejętność pracy w zespole

 5. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

 6. umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań

 7. odpowiedzialność i dokładność

 8. zdolności analityczne

 9. sprawna i efektywna organizacja pracy


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 1. Zadania z zakresu inwestycji i remontów:

 • opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich

 • przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych

 • prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji gminnych i prac remontowych

 • sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z umowami, kontrola nad wykorzystaniem środków z budżetu Gminy

 • weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku

 • udział w pracach komisji przetargowej w zakresie zajmowanego stanowiska

 • nadzorowanie przygotowania przedmiarów robót wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków

 • realizacja zamówień w zakresie zajmowanego stanowiska


 1. Zadania w zakresie utrzymania dróg:


 • prowadzenie ewidencji i klasyfikacji dróg i obiektów mostowych i ich aktualizacja

 • prowadzenie ksiąg obiektów (dróg i mostów)

 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ewidencji dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • wnioskowanie o zaliczanie drogi do określonej kategorii dróg gminnych

 • prowadzenie spraw z oznakowaniem dróg

 • przygotowanie projektów organizacji ruchu

 • opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach  gminnych

 • współpraca z właściwymi organami w zakresie dbałości o porządek i bezpieczeństwo  ruchu

 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i innych obiektów drogowych

 • przygotowywanie zezwoleń na budowę i przebudowę zjazdu z dróg gminnych, na zajęcie pasa drogowego, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem przekraczającym wielkości określone

 • kontrola wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego

 • rozpatrywanie wniosków o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od drogi gminnej

 • uzgadnianie lokalizacji i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji przylegających do pasa drogowego

 • uzgadnianie dokumentacji dotyczącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym

 • wykonywanie zadań w zakresie administrowania i  utrzymania dróg gminnych,    chodników, placów, parkingów, mostów  i innych urządzeń związanych z    drogą (zimowe utrzymanie, remonty cząstkowe)

 • prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków będących  własnością  gminy (przeglądy)

 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, związanych z wykonywanymi zadaniami

 • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości,

 • współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami, stanowiskami samodzielnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 1. list motywacyjny

 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności

 3. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania)

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania)

 6. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii

 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania)

 8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)


Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie inwestycji i remontów" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia 4 listopada 2016r.     

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.


Inne informacje:

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.


                                                                                                Wójt Gminy Miedźna

                                                                                                  Bogdan Taranowski
Załączniki

Ogłoszenie o naborze_OR.2110.6.2016 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-10-24 10:36:57
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-10-24 10:48:00
Ostatnia zmiana:2019-05-10 12:12:51
Ilość wyświetleń:924

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij