Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Miedźna - specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miedźna


 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Miedźna


STANOWISKO PRACY:

specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miedźna


w pełnym wymiarze czasu pracy.


Wymagania niezbędne:


 1. wykształcenie: wyższe

 2. co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zamówień publicznych

 3. znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań, znajomość zagadnień realizacji zamówień publicznych w szczególności dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego

 4. znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w kwestii udzielania zamówień publicznych

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych

 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią

 8. obywatelstwo polskie


Wymagania dodatkowe:


 1. preferowane – doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego w szczególności w przedmiocie prowadzonych zadań

 2. znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz aktów wykonawczych do nich

 3. umiejętność pracy w zespole, zespołach zadaniowych itp.

 4. znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych

 5. kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność i dokładność

 6. zdolności analityczne, sprawna i efektywna organizacja pracy


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowań, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp – zamówień o wartości pow. 20.000 zł (netto) w szczególności:

 1. przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień

 2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rejestru zamówień o wartości pow. 20.000 zł (netto) oraz monitoring wydatków z podziałem na CPV

 3. nadzorowanie prawidłowego szacowania wartości zamówienia

 4. sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 5. opracowanie projektów umów w sprawie udzielania zamówień publicznych

 6. publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych we wskazanych przepisami ustawy Pzp publikatorach

 7. przeprowadzanie postępowania o zamówienie publiczne w tym organizowanie pracy komisji przetargowej, czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem oraz prowadzenie korespondencji z Wykonawcami

 8. rozpatrywania odwołań i protestów w zakresie określonym stosownymi procedurami

 9. prowadzenie dokumentacji z przebiegu postępowań

 10. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych

 11. opracowywanie planów zamówień publicznych oraz monitorowanie ich wykonania

 12. prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych

 13. występowanie przed organami kontroli poprzez przygotowanie i udostępnianie dokumentów, formułowanie wyjaśnień

 14. współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, kompletowanie i weryfikowania materiałów źródłowych komórek, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych

 15. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wspierania i powierzania zadań publicznych uprawnionym podmiotom w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:


Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia


 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

 3. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

 7. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

 8. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).


Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 19 października 2016r.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.


Dodatkowych informacji o naborze udziela kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.


Inne informacje:


 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

                                                               Wójt Gminy Miedźna

                                                                Bogdan Taranowski

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-10-07 13:05:46
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-10-07 13:44:00
Ostatnia zmiana:2019-05-10 12:12:42
Ilość wyświetleń:749

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij