Zamawiający:
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Tytuł przetargu:
Przewóz dzieci z terenu gminy Miedźna do Zespołu Szkół Specjalnych w Pszczynie ul. Zamenhofa 5

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
a)Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 prawo zamówień publicznych.
b)Wykonają zamówienie w terminie od.02.01.2007 r do 22.12 2008 r
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez wykonawców w ofercie.


Termin realizacji:
02.01.2007 do 22.12.2007

Osoba odpowiedzialna:
Beata Knop telefon (032)211-63-54

Miejsce składania ofert:
Sekretariacie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Oferty można składać do:
2006-12-28 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2006-12-28 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Oświaty i Wychowania UG

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:


Uwagi:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Firmy uczestniczące