Zamawiający:
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Tytuł przetargu:
dostawa paliwa – oleju napędowego w ilości do 1100 litrów miesięcznie .

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
a) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 r
nr 19, poz.177 z późn.zm./, spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art.22 powołanej wyżej Ustawy.

b)Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
A/ spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy PZP;
B/ spełnienie warunków określonych w art.24 Ustawy PZP;
C/ stacja benzynowa musi się mieścić do 9 kilometrów od siedziby Gimnazjum w Miedźnej


Termin realizacji:
03.01.2007 do 31.12.2007

Osoba odpowiedzialna:
Beata Knop tel. 032 211-61-77

Miejsce składania ofert:
Zamkniętą i opieczętowaną pieczęcią oferenta kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Oferty można składać do:
2006-12-28 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2006-12-28 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Miedźnej

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:


Uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 i spełniają warunki określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Wykonają zamówienie w terminie od 03.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
3.Zrealizują zamówienie przy zastosowaniu preferencji krajowych.
4.Akceptują termin związania ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert


Firmy uczestniczące