Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Miedźna w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Miedźna
w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie: wyższe ekonomiczne, inżynierskie, administracyjne lub w dziedzinie funduszy europejskich,

2. znajomość przepisów prawa z zakresu prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,

3. znajomość zasad funkcjonowania funduszy unijnych i znajomość dokumentów programowych,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

7. obywatelstwo polskie.


Wymagania dodatkowe:

1. minimum 2 lata pracy w tym co najmniej 1 roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,

2. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,

5. zdolności analityczne, sprawna i efektywna organizacja pracy.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy m.in. krajowych, unijnych i zagranicznych na zadania własne gminy.

2. Realizacja zadań Referatu Inwestycji i Remontów w zakresie planowanych i prowadzonych inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

3. Przygotowanie wniosków i wystąpień o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania i końcowe rozliczenie zgodne z warunkami zawartymi w tym zakresie umów.

4. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, związanych z wykonywanymi zadaniami.

5. Rozliczenie zadań inwestycyjnych współfinasowanych ze środków zewnętrznych  realizowanych przez Gminę Miedźna.

6. Przygotowywanie dla instytucji wdrażającej programy unijne harmonogramów, sprawozdań i innych dokumentów zgodnie z umową o dofinansowanie.

7. Przygotowywanie wniosków o refundację poniesionych wydatków w ramach projektów unijnych oraz wniosków o płatność zaliczkową.

8. Przygotowanie wymaganych dokumentów do kontroli projektów.

9. Bieżąca obsługa administracyjna i archiwizacja projektów.

10. Podejmowanie  działań zorientowanych na realizację wskaźników produktu i  rezultatu.

11. Realizowanie  działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych.

12. Współpraca z komórkami urzędu w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej.


Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

3) kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

7) oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,

8) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania),

9) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).


Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 03 czerwca 2016r.  
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.
  
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

                                                                                               Wójt Gminy Miedźna
                                                                                                 Bogdan Taranowski
          

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-05-20 08:20:49
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-05-20 08:28:57
Ostatnia zmiana:2019-05-10 12:12:33
Ilość wyświetleń:1320

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij