Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Miedźna w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Miedźna w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

1.wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
2.znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i funduszu sołeckiego,
3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
4.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
6.obywatelstwo polskie, 

Wymagania dodatkowe:

1.minimum 1 rok pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
2.znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,
3.umiejętność pracy w zespole,
4.kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,
5.zdolności analityczne, sprawna i efektywna organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Udział w opracowaniu materiałów do projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej, przygotowanie zbiorczych materiałów z wniosków jednostek pomocniczych  jednostek organizacyjnych gminy,
2. Udział w opracowaniu sprawozdań opisowych z wykonania budżetu gminy oraz informacji opisowych o przebiegu wykonania budżetu gminy,
3.Weryfikacja planów jednostkowych dochodów i wydatków budżetowych (druki BT)    sporządzanych przez pracowników merytorycznych urzędu gminy oraz przez pozostałe jednostki organizacyjne,
4.Weryfikacja planów finansowych pod względem formalno-rachunkowym sporządzanych przez jednostki organizacyjne,
5.Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z rozliczenia otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych oraz innych dotacji, gdzie wymagane jest rozliczenie zgodnie z podpisanymi umowami,
6.Rozlicznie pod względem formalno- rachunkowym oraz ustalanie kwot zwrotu dotacji  udzielonych z budżetu gminy,
7.Przyjmowanie, kompletowanie i księgowanie dokumentów stanowiących podstawę do  realizacji obrotu gotówkowego, kontrola formalno-rachunkowa oraz wystawianie dyspozycji kasowych,
8.Przygotowanie materiałów w edytorze xml do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przekazywanie na stronę internetową BIP Urzędu Gminy,
9. Rozliczanie inwentaryzacji pozostałych środków trwałych,
10.Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie wydatków majątkowych w  tym wydatków majątkowych ze środków Unii Europejskiej,
11.Prowadzenie syntetycznej ewidencji środków trwałych i współpraca w uzgadnianiu ewidencji analitycznej środków trwałych,
12.Prowadzenie ewidencji pozostałych należności budżetowych oraz należności publiczno- prawnych,
13.Sporządzanie sprawozdań z realizacji pozostałych należności budżetowych oraz należności publiczno-prawnych,
14.Bieżąca analiza rozrachunków.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty i  oświadczenia 

1)list motywacyjny,
2)życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,
3)kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),
4)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
5)kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
6)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),
7)oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,
8)oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),
9)oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna. Dokumenty należy składać do dnia 21 kwietnia 2016r.  

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.
  
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela kierownik Referatu Finansowego.

Inne informacje:

1.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.
2.Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową. 

                                                   Wójt Gminy Miedźna
                                                            Bogdan Taranowski
         

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Miedźna - Bogdan Taranowski
Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-04-11 14:08:53
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-04-11 14:16:18
Ostatnia zmiana:2019-05-10 12:12:24
Ilość wyświetleń:1384

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij