Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Symbol:
SO. 8250

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jaki mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1454).Opłaty:
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny za wyjątkiem przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wówczas wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.
W szczególnych przypadkach, w których członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r., nie ponosi opłaty w wysokości 9,40 zł, jeżeli wniosek o przyznanie karty elektronicznej złoży przed dniem 1 stycznia 2020 r.

W przypadku zagubienia i kradzieży karty, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu.
Duplikat KDR wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.


Termin odpowiedzi:
Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu, na wniosek członka rodziny wielodzietnej złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej w programie i jest przyznawana:
1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony,
2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia,
3. dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia,
5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu, dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

KDR jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość rodziców/opiekunów lub pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej (legitymacja szkolna/studencka).
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP .

Informacje dodatkowe:
1. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.
2. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO zwrócenia Karty Dużej Rodziny w przypadku utraty prawa do jej posiadania.
3. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 2 niniejszej Karty, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
4. Informacje dotyczące ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina


Dokumenty

Załączniki

KDR - wniosek od 1 stycznia 2018 (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Objasnienia do wniosku - od 01.01.2018 (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oświadczenia o planowanym terminie ukonczenia nauki (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej(1) (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oświadczenia o wladzy rodzicielskiej (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZKDR-04 - zalacznik dot. osob uprawnionych do wyswietlania karty elektronicznej (88.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KDR_klauzula informacyjna_RODO (12.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2015-04-09 10:01:42
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2015-04-09 10:06:28
Ostatnia zmiana:2018-06-13 09:53:08
Ilość wyświetleń:1765

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij