Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony „Dostawa wraz z transportem wapna nawozowego dla producentów rolnych z terenu Gminy Miedźna”

CPV:
24158000-6 - rózne nawozy

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
warunki określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
07.10.2006 do 15.10.2006

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Tyrna

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Miedźna

Oferty można składać do:
2006-09-29 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2006-09-29 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Referat Inwestycji Urzędu Gminy Miedźna

Kryteria wyboru:
Kryterium ocen ofert jest cena - 100%

Wadium:


Uwagi:
Miedźna, dnia 02.09.2006r.
Ogłoszenie wyników
przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę wraz z transportem wapna nawozowego dla producentów rolnych z terenu Gminy Miedźna”
Gmina Miedźna jako Zamawiający w w/w przetargu informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w przedmiotowym przetargu zgodnie z zapisem art. 93, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/ przetarg został unieważniony z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu oraz wkład włożony w opracowanie przedstawionych ofert.


Firmy uczestniczące