WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Na podstawie art. 35 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY MIEDŹNA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Domu Socjalnego w Górze, przy
ul. Rybackiej 4, 43 – 227 Miedźna

1. Oznaczenie przedmiotu dzierżawy:
Nieruchomość oznaczona nr działki 125/10, o powierzchni 0,0758 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00039171/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie. Nieruchomość zabudowana jest II – kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynkiem Domu Socjalnego w Górze.

2. Powierzchnia przedmiotu dzierżawy:
0,0758 ha

3. Opis przedmiotu dzierżawy:
Nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Socjalnego w Górze.

4. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy:
Prowadzenie działalności statutowej przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej
 z siedzibą w Woli

5. Termin zagospodarowania:
Od dnia podpisania umowy

6. Wysokość opłaty:
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna nr 183/2014 z dnia 29.12.2014r. stawka netto za oddanie gruntów stanowiących gminne mienie komunalne zabudowane domami socjalnymi w dzierżawę wynosi 0,30 zł/m2/miesiąc.

7. Terminy wnoszenia opłat:
Czynsz dzierżawny płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.

8. Zasady aktualizacji opłat:
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Miedźna.

9. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 27.08.2018r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna na okres 21 dni, począwszy od dnia 14.01.2015r.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ….....................