Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIEDŹNEJ Z/S W GRZAWIE GRZAWA, UL. KSIĘŻA 19, 43-227 MIEDŹNA

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIEDŹNEJ Z/S W GRZAWIE
GRZAWA, UL. KSIĘŻA 19, 43-227 MIEDŹNA

 

 1.Stanowisko pracy: główny księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie

2.Wymiar etatu - niepełny 1/4 etatu

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54, ust.2 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.l240 z dnia 27.08.2009 r. z późn. zm.) następujące niezbędne wymagania:

1)      ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie
w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4)      posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5)      spełnia jeden z poniższych warunków:

 a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)      ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 Ponadto u osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

 1)      ogólna znajomość zasad księgowości  i dyscypliny finansów publicznych,

2)      wystarczająca wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,

3)      ogólna znajomość zasad finansowania zadań instytucji kultury na szczeblu gminy,

4)      umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów
w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

5)      predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania
w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,

6)      cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania
z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia.

 

4.      Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      prowadzenie rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP) w Miedźnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.      dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków GBP;

3.      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym GBP; kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4.      sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.

5.      przygotowywanie projektów budżetów GBP oraz harmonogramów wydatków;

6.      prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie;

7.      obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS;

8.      sporządzanie sprawozdań (w tym finansowych) do ZUS, GUS i US oraz innych sprawozdań z realizacji projektów kulturalnych;

9.      rozliczanie projektów unijnych i innych dotacji;

10.  opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację pracy w instytucji kultury, w tym rachunkowości;

11.  wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów GBP;

12.  nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;

13.  nadzorowanie umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;

14.  należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów, w tym finansowo – księgowych;

15.  wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego, w tym przetargi i bieżąca kontrola wydatków remontowych.

5.Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz staż pracy w księgowości;
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. pisemne oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 6. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata, pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r.
  Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego GBP w Miedźnej” osobiście w siedzibie GBP lub przesłać listem poleconym na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie,

 ul. Księża 19, 43-227 Miedźna w terminie do 15 września 2014 roku, decyduje data wpływu.

UWAGA:

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6.Postanowienia końcowe:

 1. Przewidywany termin analizy dokumentów - 16września 2014 roku.
 2. Przewidywany termin zatrudnienia - 01 października 2014 roku.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.324491290

 

 

 Dyrektor GBP  w Miedźnej

           z/s w Grzawie

         Renata Szweda

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO (2) (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Gminnej Bibliotece (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Brol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2014-08-28 12:27:30
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2014-08-28 12:31:28
Ostatnia zmiana:2014-10-08 14:56:15
Ilość wyświetleń:1109

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij