Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2012

  • Wizytacja Gminnych Przedszkoli Publicznych
  • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2011
  • Ocena wykorzystania środków UE w placówkach oświatowych
  • Spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych
  • Analiza dokumentacji związanej z utworzeniem Zespołu Szkół w Miedźnej
  • Spotkanie z komisją Interdyscyplinarną funkcjonującą przy GOPS
  • Spotkanie z Dyrektorem i przedstawicielem GOPS
  • Przygotowanie i opracowanie materiałów do sesji – Oświata w Gminie
  • Przygotowanie planu pracy komisji na kolejny rok oraz założeń do projektu budżetu na 2013r.
  • Posiedzenia doraźne celem zaopiniowania uchwał oświatowych