Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej. Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia.

 


OR.2110.4.2013


WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia


w pełnym wymiarze czasu pracy.


Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie: wyższe administracyjne,

2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym,o pracownikach samorządowych, ustawy
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o odpadach, prawo zamówień
    publicznych, kodeks postepowania administracyjnego,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6. obywatelstwo polskie.


Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (programy microsoft exel, word,
    powerpoint itp.),

2. umiejętność pracy w zespole,

3. kreatywność,

4. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

5. umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań,

6. odpowiedzialność i rzetelność,

7. zdolności analityczne,

8. sprawna i efektywna organizacja pracy.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizowanie spraw dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, w tym:

1. opracowanie projektów uchwał dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi na
   terenie gminy Miedźna,

2. przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania
    publicznego polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od
    właścicieli nieruchomości,

3. kontrola i nadzorowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
    gminy,

4. weryfikacja danych zawartych w deklaracjach składnych przez właścicieli
   nieruchomości,

5. bieżąca aktualizacja ewidencji nieruchomości,

6. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej prawidłowego
   gospodarowania odpadami komunalnymi oraz udostępnianie na stronie internetowej
   gminy informacji wskazanych w ustawie,

7.dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

8. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
    komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz weryfikacja danych zawartych w
    sprawozdaniach kwartalnych podmiotów odbierających odpady komunalne od
    właścicieli nieruchomości, składnych na podstawie ustawy o utrzymania czystości
    i porządku w gminach,

9. przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami.


Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. list motywacyjny

2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem
    dodatkowych umiejętności,

3. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie , kwalifikacje,

5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnoosprawność w przypadku kandydata,
    który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
    z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz
    umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

7. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,

8. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia
    takiej działalności (plik do pobrania),

9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).


Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia " w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia 28.06.2013r.

Uwaga! W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.


Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia .


Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
    w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy 
    niż 6%.

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną
  powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego
  drogą telefoniczną lub e-mailową.

                                                                                                    Wójt Gminy Miedźna

                                                                                              mgr inż. Bogdan Taranowski

Załączniki

Ogłoszenie - OR.2110.4.2013 (26.1kB) Zapisz dokument  
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2013-06-18 15:00:05
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2013-06-18 15:39:44
Ostatnia zmiana:2019-05-10 10:28:15
Ilość wyświetleń:1782

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij