Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów.

OR.2110.3.2013

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  w Referacie Inwestycji i Remontów

 

                                                w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne,

2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo
    budowlane,  prawo zamówień publicznych i prawa Unii Europejskiej,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6. obywatelstwo polskie.

 

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku -  minimum 1 rok,

2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (programy microsoft exel, word,
     powerpoint itp.),

3. umiejętność pracy w zespole,

4. kreatywność,

5. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

6. umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań,

7. odpowiedzialność i dokładność,

8. zdolności analityczne,

9. sprawna i efektywna organizacja pracy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań Referatu Inwestycji i Remontów w zakresie planowanych
    i prowadzonych inwestycji z udziałem środków własnych i zewnętrznych.

2.  Przygotowanie wniosków i wystąpień o pozyskanie środków zewnętrznych na
     inwestycje i remonty oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania i końcowe rozliczenie 
     zgodnie z warunkami zawartymi w tym zakresie umów.

3. Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń, związanych z wykonywanymi zadaniami.

4. Rozliczenie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miedźna.

5. Przygotowanie dla instytucji wdrażającej programy unijne harmonogramów,
    sprawozdań i innych dokumentów zgodnie z umową o dofinansowanie.

6. Przygotowanie wniosków o refundację poniesionych wydatków w ramach projektów
    unijnych oraz wniosków o płatność zaliczkową.

7. Współpraca z instytucjami wdrażającymi programy UE w zakresie wykorzystania
    funduszy  strukturalnych.

8. Poszukiwanie możliwości finansowania zadań gminy z instytucji pozarządowych oraz 
    funduszy unijnych.

9. Opracowywanie projektów pozyskania środków oraz koordynacji tych zadań między
     jednostkami organizacyjnymi.

10. Współpraca z komórkami urzędu w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy
      UniiEuropejskiej.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i  oświadczenia:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem
    dodatkowych
umiejętności,

c) kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie , kwalifikacje i staż pracy,

e) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnoosprawność w przypadku kandydata,
    który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 
    z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz
   umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

g) oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,

h) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia
    takiej działalności  (plik do pobrania),

i) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie inwestycji i remontów" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131,  43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia 14.06.2013r. 

Uwaga! W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.

 

 Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
    w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż
    6%.

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną
    powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu
    kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub  e-mailową.

                                                                                         Wójt Gminy Miedźna

                                                                                   mgr inż. Bogdan Taranowski             

 

Załączniki

Nabór - ogłoszenie. (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadzenie o niekaralności (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - działalność gospodarcza (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - przetwarzanie danych (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2013-06-04 12:49:24
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2013-06-04 13:12:33
Ostatnia zmiana:2019-05-10 10:28:06
Ilość wyświetleń:1497

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij