Miedźna, dnia 02.05.2013r.

W Y K A Z

nieruchomości położonej w Woli przeznaczonej do dzierżawy


Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 30.11.2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.


 1. Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  Część gruntu oznaczonego nr działki 1708/41 (użytek klasy RIVb), zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00041745/0 jako własność Gminy Miedźna.

 2. Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy: 4200 m2.

 3. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

  Grunt niezabudowany położony w Woli, karta mapy 4, przeznaczony na prowadzenie działalności rolniczej

 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.06.2013r. – 31.05.2016r.

 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

  Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 3,00 zł/ar/rok.

 6. Terminy wnoszenia opłat:

  Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do 30 września każdego roku przez cały okres trwania dzierżawy.

 7. Zasady aktualizacji opłat:

  Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowny w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni.Wykaz wywieszono w dniu 02.05.2013r.


Wykaz zdjęto w dniu...........................