Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miedźna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Miedźna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  55 /2013
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie:  ogłoszenia konkursu na kandydata  na stanowisko dyrektora  :

1.         Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach  ul. Korfantego 38 ; 43-227 Miedźna,

2.        Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze,  ul. Pszczyńska 34 ;Góra 43-227 Miedźna.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza  konkurs na kandydata na  stanowisko dyrektora:

1.      Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach  ul. Korfantego 38 ; 43-227 Miedźna,

2.      Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze,  ul. Pszczyńska 34 ; Góra 43-227 Miedźna,

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zmianami)

1.      Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły może zajmowaćnauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)        ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub w danej szkole,

2)       ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)      uzyskał:
a)    co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub
b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)    w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)      nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela  (j.t. Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7)       nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)       nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

9)       nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r.Nr 14, poz. 114, ze zmianami).

2.   Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2–9.


3.   Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)       ukończyła studia magisterskie,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)       ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 

6)      spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7 i 9.


4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, ze zmianami), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny  dorobku zawodowego.

II.    Wskazanie wymaganych dokumentów

1.      Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły i publicznego przedszkola,

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)      oryginały  lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie       dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym   dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,  

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym  mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r Nr 63, poz. 425 ze zmianami),

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w  przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r  Nr 97, poz. 674 ze zmianami) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 III. Inne informacje

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  z dopiskiem: „Konkurs – na ….  wpisać nazwę placówki"  w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia  /tj. do 14.05.2013r.  godz. 15.30/ na adres:

Urząd Gminy Miedźna

Zespół Oświaty i Wychowania

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Miedźna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania  konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  pisemnie.

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie nr 55.2013 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o konkursie - LO Gilowice, SP Góra (453.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2013-04-29 13:09:35
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2013-04-30 09:39:54
Ostatnia zmiana:2019-05-10 10:27:46
Ilość wyświetleń:1410
Urząd Gminy Miedźna
Wiejska 131, 43-227 Miedźna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij